KRASP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Pedagogika specjalna, studia drugiego stopnia stacjonarne (specjalności nienauczycielskie)
Rodzaj studiów 1
Wydział Wydział Nauk Pedagogicznych
Osoba kontaktowa rekrutacja@aps.edu.pl; tel. 22 589 36 78
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Studia stacjonarne drugiego stopnia dzienne, zakończone dyplomem magistra po II roku studiów. Studia oferują kształcenie na specjalnościach: * Rehabilitacja małego dziecka z wadą słuchu - Przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela rehabilitanta małego dziecka z wadą słuchu. Absolwent uzyska wiedzę z zakresu rozwoju psychoruchowego małego dziecka z wadą słuchu i jego wspomagania; * Rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku - Przygotowuje do zajmowania stanowiska rehabilitanta wzroku. * Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością - Przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z sprzężona niepełnosprawnością w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, konstruowania i realizacji indywidualnych programów rehabilitacyjnych. * Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - Przygotowuje specjalistów do pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanymi społecznie, pedagogów ulicy, wychowawców pracujących w środowisku otwartym. Absolwent uzyska kompetencje w zakresie profilaktyki społecznej, diagnozy i korygowania zachowań. Przygotowuje również do pracy na stanowisku kuratora sądowego. Absolwent uzyska kompetencje do pracy z osoba­mi niedostosowanymi społecznie w zakresie profilaktyki społecznej, diagnozy i korygowania zachowań, pedagogiki penitencjarnej.
Termin składania dokumentów
Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się w kwietniu 2011.
Opłaty
Studia stacjonarne są bezpłatne.
Wymagania
O przyjęcie na specjalności: * Rehabilitacja małego dziecka z wadą słuchu, * Rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku, * Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna. Natomiast o przyjęcie na specjalność: * Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia (po każdym kierunku). Zasady kwalifikacji: * Podstawą kwalifikacji są wyniki uzyskane na egzaminie wstępnym. * Egzamin wstępny organizowany jest w formie testowej. Kandydaci otrzymują na egzaminie jeden zestaw pytań testowych z zakresu pedagogiki specjalnej. * Zakres egzaminu obejmuje podstawowe treści programowe zawarte w standardach nauczania z pedagogiki specjalnej.
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.