KRASP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Pedagogika, studia drugiego stopnia niestacjonarne (specjalności nauczycielskie, po wczesnoszkolnej i przedszkolnej - kontynuacja)
Rodzaj studiów 1
Wydział Wydział Nauk Pedagogicznych
Osoba kontaktowa rekrutacja@aps.edu.pl; tel. 22 589 36 78
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, zakończone dyplomem magistra po II roku studiów. Oferują specjalności nauczycielskie w zakresie: * pedagogika korekcyjna– Studiowanie specjalności pedagogika korekcyjna przygotowuje przyszłych pedagogów do pracy z dziećmi potrzebującymi indywidualnej pomocy w korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń i braków utrudniających uczenie się. Studiowanie tej specjalności daje rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie rozpoznawania przyczyn trudności w uczeniu się i wspomagania rozwoju dziecka, umiejętności projektowania i doskonalenia własnej działalności zawodowej oraz samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących potrzeb rozwojowych dzieci i kształtowania środowiska rozwoju. Praca z dziećmi o specyficznych trudnościach w uczeniu się wymaga szerokich umiejętności w zakresie: formułowania indywidualnej, wielostronnej diagnozy pedagogicznej, projektowania i realizacji działań kompensacyjno-korekcyjnych zgodnie z potrzebami dziecka, rozwijania samodzielności dziecka, wiary we własne siły, potrzeby dążenia do sukcesu i osiągania celów. Absolwent specjalności pedagogika korekcyjna uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga – specjalisty w zakresie terapii pedagogicznej. Miejsce zatrudnienia: przedszkole, szkoła podstawowa, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, instytucje pozarządowe skierowane na opiekę i edukację dziecka; * pedagogika wczesnoszkolna – Studia II stopnia niestacjonarne – kontynuacja kierunku, po specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (jako specjalności główne lub dodatkowe). Student studiów II stopnia specjalności pedagogika wczesnoszkolna rozszerza i doskonali swoje przygotowanie do pełnienia funkcji nauczyciela klas początkowych oraz pogłębia przygotowanie do badania rzeczywistości pedagogicznej i projektowania nowych rozwiązań edukacyjnych. Studiowanie specjalności pedagogika wczesnoszkolna daje rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wspierania rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym, umiejętności projektowania i doskonalenia własnej działalności zawodowej oraz samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących potrzeb rozwojowych dzieci. Student będzie pogłębiał swoje kompetencje pedagogiczne w zakresie tworzenia środowiska uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym i organizacji zajęć zintegrowanych w klasach I – III. Absolwent specjalności pedagogika wczesnoszkolna rozszerza swoje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela klas I-III. Miejsce zatrudnienia: szkoła podstawowa, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, instytucje zarządzania oświatą, instytucje pozarządowe skierowane na opiekę i edukację dziecka; * pedagogika przedszkolna – Specjalność Pedagogika przedszkolna jest specjalnością nauczycielską. Celem specjalności jest rozszerzenie i doskonalenie merytorycznego i praktycznego przygotowania studenta do pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej. Studia na specjalności Pedagogika przedszkolna pozwalają pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, a przez to zwiększyć kompetencje oceniania i skutecznego wspierania rozwoju dziecka, kształtowania dziecięcych wiadomości i umiejętności oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi, które niebawem rozpoczną naukę w szkole). Ponadto student specjalności doskonali umiejętności potrzebne do współpracy z pedagogami-specjalistami (psycholog, logopeda, pedagog specjalny) oraz rodzicami dziecka uczęszczającego do przedszkola. Absolwenci tych studiów będą gruntownie przygotowani do wychowywania i nauczania dzieci w różnych formach organizacyjnych wychowania przedszkolnego. Studia dadzą im możliwość zdobycia pogłębionych wiadomości i umiejętności przydatnych do organizowania działalności pedagogicznej w klasycznych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego. Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, absolwent Pedagogiki przedszkolnej zostanie przygotowany do pełnienia roli nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej. Specjalność Pedagogika przedszkolna daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnego typu placówkach wychowania przedszkolnego (publicznych i niepublicznych, integracyjnych i nieintegracyjnych). Ponadto student zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia alternatywnych form wychowania przedszkolnego.
Termin składania dokumentów
Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się w kwietniu 2011.
Opłaty
W roku akademickim 2010/2011 opłata za rok wynosi 3400 zł.
Wymagania
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia wyłącznie na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności pedagogika wczesnoszkolna lub edukacja elementarna lub wychowanie przedszkolne (specjalności uprawniającej do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego lub nauczyciela kl. I-III szkoły podstawowej). Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący: * Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia, * Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia).
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.