KRASP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Pedagogika, studia drugiego stopnia stacjonarne (specjalności nienauczycielskie)
Rodzaj studiów 1
Wydział Wydział Nauk Pedagogicznych
Osoba kontaktowa rekrutacja@aps.edu.pl; tel. 22 589 36 78
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, zakończone uzyskaniem dyplomu magistra po II roku studiów. Na studiach realizowane są następujące specjalności nienauczycielskie: * Edukacja w środowisku lokalnym - Uwzględnienie lokalnej perspektywy jest obecnie istotnym czynnikiem w projektowaniu kształtu współczesnej edukacji. Społeczność lokalna, a zwłaszcza rodzice uczniów, dyrektorzy szkół i nauczyciele, to wciąż niedoceniany partner władz publicznych, a polityka edukacyjna samorządu lokalnego to często efekt powierzchownych diagnoz i prób sprostania realiom prawno-finansowym. Dla poprawy jakości edukacji ważne jest przygotowanie nowego pokolenia pracowników sfery publicznej, posiadających zarówno szerokie spojrzenie na proces dokonujących się zmian społecznych, wiedzę pedagogiczną, jak i umiejętności praktyczne pomocne w działaniu na poziomie społeczności lokalnej. Wiedza i umiejętności nabyte w ramach specjalności dają absolwentowi specjalności: a) szerokie spojrzenie na zagadnienia edukacji we współczesnym kontekście przemian cywilizacyjnych i kulturowych; b) zdolność pogłębionej analizy sytuacji oświaty w wymiarze lokalnym (zwłaszcza powiązań między edukacją, rynkiem pracy i jakością życia mieszkańców); c) umiejętność diagnozowania problemów i tworzenia projektów rozwoju lokalnego w dziedzinie edukacji; d) umiejętność tworzenia projektów aktywizujących społeczność lokalną w obszarze działań obywatelskich, inicjatyw ekonomicznych i kulturalnych. Miejsca pracy dostępne dla absolwenta specjalności można lokalizować w trzech obszarach życia publicznego: 1) Instytucje samorządowe: pracownik urzędu samorządu terytorialnego każdego szczebla (urzędów gmin/dzielnicy, urzędów powiatowych, urzędów marszałkowskich), w ramach wydziałów związanych z zadaniami oświatowymi samorządu; pracownik instytucji związanych z samorządem terytorialnym, których zadania obejmują zintegrowane działania na rzecz rozwoju lokalnego. 2) Organizacje pozarządowe: pracownik organizacji pozarządowych (typu community worker), działających w środowiskach lokalnych, o kompetencjach badawczych, projektowych i organizacyjnych; 3) Instytucje państwowe: pracownik urzędów państwowych (np. kuratorium). * Pedagogika opiekuńczo - socjalna - Program specjalności Pedagogika opiekuńcza i socjalna koncentruje się wokół zagadnień opieki i wychowania w środowisku naturalnym i instytucjach społeczno-edukacyjnych. W centrum zainteresowania usytuowane są problemy wychowania w rodzinie oraz pomocniczej roli, jaka wobec dziecka i rodziców pełni szkoła, placówki opiekuńcze, kulturalne i socjalne, resocjalizacyjne i inne. Student specjalności Pedagogika opiekuńcza i socjalna przygotowywany jest do szeroko rozumianej pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem i rodziną. Ma zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc i wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne. Ma być specjalistą od budowania programów wychowawczych i aktywizowania środowiska lokalnego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Kształcenie w zakresie tej specjalności ma służyć rozwojowi i modernizacji tradycyjnych funkcji opiekuńczo- socjalnych, kulturalno-wychowawczych, prewencyjno-resocjalizacyjnych szkoły i innych placówek opiekuńczych i edukacyjnych. Absolwent specjalności pedagogika opiekuńcza i socjalna przygotowany jest do pracy w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, animator zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizator współpracy z rodzicami i z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Współpracuje z samorządem lokalnym, ze służbami socjalnymi, lokalnymi instytucjami kulturalnymi, z mediami, z policją, sądem. Jego miejscem zatrudnienia mogą być także różne inne placówki wychowawczo - opiekuńcze (internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze), a także administracja szkolna oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. * Pedagogika pracy - W wyniku ukończenia studiów na specjalności pedagogika pracy absolwent posiada: 1) Wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną dotyczącą pracy ludzkiej w ogóle, a pracy zawodowej w szczególności; 2) Wiedzę z zakresu kształcenia przedzawodowego, prozawodowego, zawodowego oraz kształcenia ustawicznego dorosłych; 3) Wiedzę w zakresie wymagań kwalifikacyjnych i procedur naboru pracowników; 4) Umiejętność organizowania zajęć wychowania do pracy, wychowania przez pracę i wychowania w toku pracy; 5) Umiejętność organizowania stanowisk pracy i kierowania zespołem ludzkim; 6)Umiejętność zakładania własnej firmy; 7) Miejsce zatrudnienia absolwenta: służby działów personalnych, stanowiska kierownicze w zakładach pracy, służby więzienne, stanowiska cywilne w Policji, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w administracji placówek oświatowych.
Termin składania dokumentów
Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się w kwietniu 2011.
Opłaty
Studia stacjonarne są bezpłatne.
Wymagania
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia (po każdym kierunku). Zasady kwalifikacji: * Podstawą kwalifikacji są wyniki uzyskane na egzaminie wstępnym. * Egzamin wstępny organizowany jest w formie testowej. Kandydaci otrzymują na egzaminie jeden zestaw pytań testowych z zakresu pedagogiki. * Zakres egzaminu obejmuje podstawowe treści programowe zawarte w standardach nauczania z pedagogiki.
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.