KRASP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Pedagogika, studia drugiego stopnia stacjonarne (specjalności nauczycielskie)
Rodzaj studiów 1
Wydział Wydział Nauk Pedagogicznych
Osoba kontaktowa rekrutacja@aps.edu.pl; tel. 22 589 36 78
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, zakończone uzyskaniem dyplomu magistra po II roku studiów. Na studiach realizowane są następujące specjalności nauczycielskie: * Pedagogika przedszkolna - Specjalność Pedagogika przedszkolna jest specjalnością nauczycielską. Celem specjalności jest rozszerzenie i doskonalenie merytorycznego i praktycznego przygotowania studenta do pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej. Studia na specjalności Pedagogika przedszkolna pozwalają pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, a przez to zwiększyć kompetencje oceniania i skutecznego wspierania rozwoju dziecka, kształtowania dziecięcych wiadomości i umiejętności oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi, które niebawem rozpoczną naukę w szkole). Ponadto student specjalności doskonali umiejętności potrzebne do współpracy z pedagogami-specjalistami (psycholog, logopeda, pedagog specjalny) oraz rodzicami dziecka uczęszczającego do przedszkola. Absolwenci tych studiów będą gruntownie przygotowani do wychowywania i nauczania dzieci w różnych formach organizacyjnych wychowania przedszkolnego. Studia dadzą im możliwość zdobycia pogłębionych wiadomości i umiejętności przydatnych do organizowania działalności pedagogicznej w klasycznych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego. Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, absolwent Pedagogiki przedszkolnej zostanie przygotowany do pełnienia roli nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej. Specjalność Pedagogika przedszkolna daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnego typu placówkach wychowania przedszkolnego (publicznych i niepublicznych, integracyjnych i nieintegracyjnych). Ponadto student zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia alternatywnych form wychowania przedszkolnego; * Pedagogika wczesnoszkolna - Student studiów II stopnia specjalności pedagogika wczesnoszkolna rozszerza i doskonali swoje przygotowanie do pełnienia funkcji nauczyciela klas początkowych oraz pogłębia przygotowanie do badania rzeczywistości pedagogicznej i projektowania nowych rozwiązań edukacyjnych. Studiowanie specjalności pedagogika wczesnoszkolna daje rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wspierania rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym, umiejętności projektowania i doskonalenia własnej działalności zawodowej oraz samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących potrzeb rozwojowych dzieci. Student będzie pogłębiał swoje kompetencje pedagogiczne w zakresie tworzenia środowiska uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym i organizacji zajęć zintegrowanych w klasach I – III. Absolwent specjalności pedagogika wczesnoszkolna rozszerza swoje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela klas I-III. Miejsce zatrudnienia: szkoła podstawowa, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, instytucje zarządzania oświatą, instytucje pozarządowe skierowane na opiekę i edukację dziecka; * Pedagogika szkolna - pedagogika zdolności - Absolwent studiów nauczycielskich drugiego stopnia kierunku pedagogika, specjalność Pedagogika szkolna – pedagogika zdolności jest przygotowany do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, ze specjalnym uwzględnieniem problematyki opieki nad uczniem wybitnie zdolnym; tj. posiada kompetencje w zakresie: rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych, określania form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, wspierania działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, planowania i koordynowania zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Posiada także umiejętność kreatywnego myślenia i działania, którą uzyskuje podczas zajęć z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności, pedagogiki i dydaktyki twórczości. Uzyskane w ramach studiów I stopnia przygotowanie pedagogiczne oraz ukształtowane na studiach II stopnia kompetencje powodują, iż absolwent może znaleźć pracę na stanowisku: pedagoga szkolnego w ogólnodostępnych szkołach. Może być również zatrudniony w ośrodkach kultury, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz firmach komercyjnych.
Termin składania dokumentów
Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się w kwietniu 2011.
Opłaty
Studia stacjonarne są bezpłatne.
Wymagania
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela). Zasady kwalifikacji: * Podstawą kwalifikacji są wyniki uzyskane na egzaminie wstępnym. * Egzamin wstępny organizowany jest w formie testowej. Kandydaci otrzymują na egzaminie jeden zestaw pytań testowych z zakresu pedagogiki. * Zakres egzaminu obejmuje podstawowe treści programowe zawarte w standardach nauczania z pedagogiki.
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.