KRASP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia drugiego stopnia niestacjonarne
Rodzaj studiów 1
Wydział Wydział Nauk Pedagogicznych
Osoba kontaktowa rekrutacja@aps.edu.pl; tel. 22 589 36 78
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Stacjonarne studia drugiego stopnia (dzienne uzupełniające) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, zakończone dyplomem magistra po II roku studiów. Studia II stopnia prowadzone w ramach „specjalności arteterapia” zakładają skoncentrowanie uwagi na wykorzystywaniu w arteterapii obszaru sztuk wizualnych (związane to jest z bazą materiałową i dydaktyczną Instytutu Edukacji Artystycznej APS w Warszawie ). Specjalizacja ta łączy wiedzę psychologiczną ze sztuką. Studia na tej specjalizacji rozwijają umiejętności z zakresu pracy w obszarze edukacji artystycznej oraz pracy arteterapeutycznej wykorzystując twórczość artystyczną w obszarze sztuk wizualnych Zestaw przedmiotów daje kwalifikacje do samodzielnej pracy arteterapeutycznej w szkołach, a także w instytucjach, w których ma miejsce oddziaływanie za pomocą sztuki oraz arteterapii. Program kształcenia II stopnia na specjalności „arteterapia” jest głęboko zakorzeniony w misji Akademii pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zakłada, iż absolwent będzie rozumiał podstawowe problemy dotyczące kondycji człowieka w świecie, zapozna się również ze współczesnym stanem wiedzy z zakresu psychologii, oraz dziedzin pokrewnych. Będzie dysponował praktycznymi umiejętnościami z zakresu twórczości artystycznej (głownie w obszarze języka wizualnego), które pozwolą mu na rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas pracy w środowisku i organizowania procesu arteterapeutycznego. Wykształcenie wyższe uzyskane na poziomie studiów II stopnia wyposaży absolwenta w: * pogłębioną i wszechstronną wiedzę teoretyczną, z dziedziny sztuk pięknych, teorii kultury i psychologii * kształcenie specjalistyczne (specjalizacyjne), obejmujące umiejętność powiązania wiedzy teoretycznej z kompetencjami praktycznymi, * wiedzę umożliwiającą podjęcie aktywności zawodowej na w pełni profesjonalnym, praktycznym gruncie artystycznym. Absolwent posiadać będzie przewagę nad absolwentami tradycyjnego, teoretycznego modelu kształcenia, gdyż: * rozwinie własną postawę twórczą, * zbuduje świadomość potencjału osobistego, * przećwiczy praktyczne rozwiązywanie problemów międzyludzkich, * osiągnie szerokie kompetencje w twórczym przezwyciężaniu sytuacji trudnych, * ukształtuje w sobie umiejętność empatii, * nabędzie umiejętność świadomego i profesjonalnego planowania własnego miejsca pracy, co pozwoli mu odnaleźć się na rynku zatrudnienia.
Termin składania dokumentów
Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się w kwietniu 2011.
Opłaty
W roku akademickim 2010/2011 opłata za rok wynosi 4900 zł.
Wymagania
Podstawą kwalifikacji są: - Punkty uzyskane podczas autoprezentacji kandydata, - Ocena z dyplomu licencjata, - Średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia. AUTOPREZENTACJA KANDYDATA: W tym etapie rekrutacja następuje rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac plastycznych kandydata (prace kandydat przynosi w dniu egzaminu). Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z około 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice w formacie nie mniejszym niż 50×70 cm oraz prac malarskich lub graficznych, fotograficznych czy filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata, w liczbie około dziesięciu. Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Ten etap ma na celu zorientowanie się jakie są zainteresowania, obszary działań, przebieg dotychczasowej edukacji, predyspozycje artystyczne i intelektualne kandydata. Komisja bierze pod uwagę umiejętność warsztatową o zdolność wyrażania myśli środkami plastycznymi. Pozytywna ocena podczas autoprezentacji kandydata jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego (czyli konkursu obejmującego ocenę z dyplomu licencjata oraz średnią ocen ze studiów I stopnia).
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.