KRASP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Psychologia studia stacjonarne jednolite magisterskie
Rodzaj studiów 3
Wydział Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Osoba kontaktowa rekrutacja@aps.edu.pl; tel. 22 589 36 78
Liczba punktów ECTS 300
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 10 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Jednolite magisterskie studia oferują na kierunku psychologia, zakończone dyplomem magistra po V roku studiów. Studia oferują specjalności w zakresie: * Psychologia kliniczna – Przedmiotem studiów są psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje zaburzeń zdrowia. Celem jest wyposażenie absolwenta w psychologiczne kompetencje niezbędne do pracy z pacjentem (dzieckiem lub dorosłym) cierpiącym na zaburzenia psychiczne, somatyczne lub znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego. W ramach tej specjalności oferujemy zajęcia obejmujące problematykę patofizjologicznych i psychologicznych uwarunkowań zaburzeń rozwoju dzieci i zdrowia dorosłych. Student uczy się diagnozy psychologicznej i psychologicznych metod pomocy i rehabilitacji. Oferujemy praktyki m. in. w: Centrum Zdrowia Dziecka Matki Polki, Centrum Onkologii, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Specjalność przygotowuje do pracy na stanowisku psychologa klinicznego, diagnosty i terapeuty. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia diagnozy psychologicznej, stosowania niektórych form pomocy psychologicznej w placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, oddziałach neurologicznych, oddziałach pediatrycznych, szpitalach ogólnych i specjalistycznych, placówkach leczenia uzależnień. Będzie także przygotowany do podejmowania szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii; * Stosowana psychologia społeczna – Specjalność koncentruje się na szeroko rozumianej działalności społecznej, doradczej, szkoleniowej i interwencyjnej. Celem jest wyposażenie absolwenta w psychologiczne kompetencje niezbędne do pracy z grupą i jednostką w różnych środowiskach społecznych. Absolwent specjalności będzie profesjonalnie przygotowany do działań szkoleniowych, doradczych i diagnostycznych w środowisku szkolnym, miejscu pracy, organizacji, firmie doradczej lub szkoleniowej. Specjalność przygotowuje zarówno do pracy badawczej, pracy bezpośredniej z dziećmi i młodzieżą (psycholog szkolny, trener), pracy z osobami dorosłymi (diagnoza osobista, diagnoza środowiska społecznego, trener umiejętności psychologicznych, coach, szkoleniowiec). Oferujemy praktyki m. in. w: szkołach o programach autorskich, organizacjach pozarządowych, centrach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, biurach promocji kadr, mediach, ośrodkach badawczych. Absolwent tej specjalności może pracować w ośrodkach szkoleniowych, biurach kadr, biznesie, poradniach psychologicznych, przedszkolach i szkołach, domach dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych. Będzie także przygotowany do podejmowania szkolenia specjalistycznego z zakresu psychologii społecznej, treningów rozwoju osobistego i coachingu.
Termin składania dokumentów
Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się w kwietniu 2011.
Opłaty
Studia stacjonarne są bezpłatne.
Wymagania
I. W przypadku kandydatów legitymujących się "nową maturą" podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym na poziomie podstawowym lub podstawowym i rozszerzonym z następujących przedmiotów: * język polski; * język obcy; * jeden z siedmiu przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, fizyka z astronomią, chemia. Kandydaci są szeregowani według uzyskanych wyników na liście rankingowej. Limit miejsc określa liczbę osób, które mogą ubiegać się o przyjęcie na studia. Jeśli na ostatniej pozycji w ramach limitu znajdzie się osoba, która ma taki sam wynik jak kandydaci na dalszych miejscach wówczas o kolejności na liście rankingowej zadecyduje średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. II. W przypadku kandydatów legitymujących się "starą maturą" podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na Egzaminie Wstępnym. Egzamin Wstępny składa się z części podstawowej lub rozszerzonej. Kandydaci otrzymują obowiązkowo zestawy pytań z: * języka polskiego; * języka obcego (wskazanego przez kandydata z grupy: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski); * jednego do wyboru spośród czterech przedmiotów: biologia, matematyka, historia, lub wiedza o społeczeństwie. Kandydaci są szeregowani według uzyskanych wyników na liście rankingowej. Limit miejsc określa liczbę osób, które mogą ubiegać się o przyjęcie na studia. Jeśli na ostatniej pozycji w ramach limitu znajdzie się osoba, która ma taki sam wynik jak kandydaci na dalszych miejscach wówczas o kolejności na liście rankingowej zadecyduje średnia ocen ze świadectwa dojrzałości. III. W przypadku kandydatów legitymujących się "międzynarodową maturą" podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym na poziomie SL lub HL z następujących przedmiotów: * języka polskiego; * języka obcego; * jednego z siedmiu przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, fizyka z astronomią, chemia.
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.