KRASP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia stacjonarne pierwszego stopnia
Wydział Wydział Nauk Pedagogicznych
Osoba kontaktowa rekrutacja@aps.edu.pl; tel. 22 589 36 78
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata po III roku studiów. Kierunek ten ma profil artystyczny z akcentem na edukację artystyczną, dającą umiejętności dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć i pracy w szkołach, domach kultury, klubach, galeriach jak również w miejscach rehabilitacji i resocjalizacji społecznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest również ukierunkowana na arteterapię, nawiązując do tradycji dokonań naukowych i dydaktycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, jedynej w kraju uczelni o tym profilu. Studia na tym kierunku realizują specjalności: * Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (specjalność nauczycielska) - przygotowują i dają uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela plastyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Absolwent jest przygotowany również do podjęcia pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, jak i uzyskuje przygotowanie do realizacji swoich umiejętności w obszarze drukowanych i elektronicznych mediów wizualnych, oraz reklamy wizualnej. * Arteterapia w zakresie sztuk plastycznych (specjalność nienauczycielska) - zapewnia zdobycie warsztatu metodycznego opartego na wiedzy z zakresu psychologii i sztuk pięknych. Absolwent może podjąć samodzielną pracę animatora działań twórczych i arteterapeutycznych w placówkach pozaszkolnych. Umiejętności w zakresie twórczego działania pozwalają absolwentowi realizować własne projekty artystyczne bądź podjąć pracę związaną z animacją, upowszechnianiem kultury i sztuki, informacją wizualną, reklamą i grafiką użytkową.
Termin składania dokumentów
Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się w kwietniu 2011
Opłaty
Studia stacjonarne są bezpłatne
Wymagania
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów: Etap I: sprawdzian umiejętności praktycznych: · Egzamin z rysunku - martwa natura - 4 godz. (format 100 x 70 cm, technika do wyboru: ołówek,węgiel, tusz). · Egzamin z malarstwa - martwa natura - 4/godz. (format 100 x 70 cm, technika malarska: akryl, tempera). Egzamin praktyczny jest najważniejszym etapem. Kandydat rysuje i maluje martwą naturę ustawioną z kilku przedmiotów na kolorowych tłach. Musi wykazać się umiejętnością komponowania, oddawania proporcji, waloru i światłocienia. Na egzamin praktyczny kandydaci powinni przynieś ze sobą własne przybory rysunkowe i malarskie: węgiel rysunkowy, gumki, ołówki, farby, pędzle, palety. Na czas egzaminu Akademia zapewnia ostemplowany papier. Egzamin z rysunku 0-300 pkt rekrutacyjnych. Egzamin z malarstwa 0-300 pkt rekrutacyjnych. Etap II: Autoprezentacja: Kandydat prezentuje prace, które wykonał podczas egzaminu praktycznego, stanowią one punkt rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja egzaminacyjna może skomentować prace lub prosić autora o ich analizę. (Jakie środki plastyczne zostały użyte, jakie rozwiązania zdający uważa w pracy za udane, a które sprawiły trudność?). Następnie otrzymuje pytanie dotyczące rozpoznawania autorstwa dzieła sztuki. Należy powiedzieć kto jest autorem obrazu i omówić go własnymi słowami, zwracając uwagę na kompozycje, temat, przekaz. Szczegóły można znaleźć w opisie kierunku w katalogu na stronach Internetowej Rejestracji Kandydatów Pytanie końcowe dotyczy zainteresowań kandydata, obejrzanych wystaw, filmów, przeczytanych książek, sprawdza ogólną orientację w sztuce i kulturze. Rozmowa kwalifikacyjna 0-200 pkt rekrutacyjnych. Etap III: Egzaminy Wstępne lub analiza wyników maturalnych z wymaganych przedmiotów Zasady kwalifikacji I. W przypadku kandydatów legitymujących się tzw. "nową maturą" podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym na poziomie podstawowym lub podstawowym i rozszerzonym z następujących przedmiotów: ·język polski; ·język obcy; ·jeden z grupy przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: historia, historia sztuki. II. W przypadku kandydatów legitymujących się tzw. "starą maturą" podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na Egzaminie Wstępnym. Egzamin Wstępny składa się z części podstawowej lub rozszerzonej do wyboru. Kandydaci otrzymują obowiązkowo zestawy pytań z: ·języka polskiego; ·języka obcego (wskazanego przez kandydata z grupy: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski); ·jednego do wyboru z grupy przedmiotów: historia, historia sztuki. III. W przypadku kandydatów legitymujących się "międzynarodową maturą" podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym na poziomie SL lub HL z następujących przedmiotów: ·języka polskiego; ·języka obcego; ·jednego do wyboru z grupy przedmiotów: historia, historia sztuki. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego stanowi sumę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.