KRASP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Praca socjalna, studia pierwszego stopnia stacjonarne
Wydział Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Osoba kontaktowa rekrutacja@aps.edu.pl; tel. 22 589 36 78
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku praca praca socjalna, zakończone dyplomem licencjata po III roku studiów. Studia oferują specjalności w zakresie: * Praca socjalna w pomocy społecznej - Program specjalności praca socjalna w pomocy społecznej koncentruje się na przygotowaniu studenta do profesjonalnej, wszechstronnej i komplementarnej pomocy osobom i rodzinom z różnymi trudnościami życiowymi. Pozwala na przygotowanie do diagnozowania problemów, planowania pomocy oraz usamodzielniania klientów pomocy społecznej. Dzięki różnorodnym zajęciom specjalnościowym absolwenci będą przygotowani do pracy w instytucjach pomocowych, prowadzenia interwencji socjalnej, pracy z zastosowaniem metod i technik pracy socjalnej. Program specjalności przygotowuje w sposób kompleksowy do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zarówno w środowisku, jak również w działach pomocy specjalistycznej. W toku kształcenia student nabywa umiejętności projektowania społecznego, inspirowania zmian społecznych, powoływania instytucji świadczących pomoc, zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym oraz inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom; * Praca socjalna na rzecz rodziny - Przekazanie wiedzy przygotowującej do realizacji pracy socjalnej z rodziną na poziomie podstawowym. Program koncentruje się wokół zagadnień dotyczących czynników rozwoju i potencjału rodziny oraz zagrożeń i problemów jakich rodzina może doświadczać. Uwzględnia sytuacje trudne z jakimi rodzina się boryka takie jak: niepełnosprawność, choroba jej członka, starość, niewydolność wychowawcza czy problemy o cechach patologii społecznej. Przekazuje wiedzę z zakresu metod rozpoznawania potencjalnych i diagnozowania istniejących problemów rodziny, uczy zasad doradztwa pomocowo-wspierającego rodzinę. Specjalność ta pozwala na nabycie umiejętności rozpoznawania oraz diagnozowania potencjalnych i już istniejących problemów w rodzinie, wykształcenie prospołecznych postaw niezależnych od problemów, które występują w rodzinie oraz umożliwia doradztwo pomocowo-wspierające i realizację programów wspierających rodzinę. * Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi - jest to specjalność skierowana do osób zainteresowanych udzieleniem profesjonalnego wsparcia osobom niepełnosprawnym w optymalnym pełnieniu przez nich ról społecznych: obywatela, pracownika, ucznia, członka rodziny. Osób niepełnosprawnych jest w Polsce 4,5 miliona, a w zjednoczonej Europie prawie 50 milionów. W Polsce ludzie ci stanowią dominującą grupę wśród świadczeniobiorców instytucji pomocy społecznej. Większość z nich na drodze do samodzielnego, satysfakcjonującego życia napotyka liczne przeszkody. A przecież może być inaczej. Jednym z instrumentów przeciwdziałających tej sytuacji jest profesjonalna pomoc i wsparcie, której fachowo może udzielić absolwent tej specjalności. Celem podstawowym profesjonalnej pracy socjalnej jest zmiana społeczna. Aby to osiągnąć niezbędna jest wiedza zawodowa. Student wybierający tę specjalność zdobędzie umiejętności pracy z osobą niepełnosprawną, zależną i starą. Będzie umiał profesjonalnie z nią rozmawiać, poznać jej problemy, a następnie – w miarę istniejących możliwości - je rozwiązać. Pozwoli mu na to wiedza ogólna dotycząca człowieka, procesów życia społecznego, instytucji państwa, samorządów czy trzeciego sektora, barier uniemożliwiających pełnię funkcjonowania w życiu społecznym jak i zjawisk życia społecznego jej sprzyjających oraz wiedza typu know how – jak zrealizować konkretny cel. Tę ostatnią zdobędzie podczas licznych zajęć warsztatowych jak i praktyk zawodowych.
Termin składania dokumentów
Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się w kwietniu 2011.
Opłaty
Studia stacjonarne są bezpłatne
Wymagania
I. W przypadku kandydatów legitymujących się “nową maturą” podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym na poziomie podstawowym lub podstawowym i rozszerzonym z następujących przedmiotów: * język polski; * język obcy; * jeden z ośmiu przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, fizyka z astronomią, chemia. Kandydaci są szeregowani według uzyskanych wyników na liście rankingowej. Limit miejsc określa liczbę osób, które mogą ubiegać się o przyjęcie na studia. Jeśli na ostatniej pozycji w ramach limitu znajdzie się osoba, która ma taki sam wynik jak kandydaci na dalszych miejscach wówczas o kolejności na liście rankingowej zadecyduje średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. II. W przypadku kandydatów legitymujących się “starą maturą” podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na Egzaminie Wstępnym. Egzamin Wstępny składa się z części podstawowej lub rozszerzonej. Kandydaci otrzymują obowiązkowo zestawy pytań z: * języka polskiego; * języka obcego (wskazanego przez kandydata z grupy: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski); * jednego do wyboru spośród pięciu przedmiotów: biologia, matematyka, historia, historia sztuki lub wiedza o społeczeństwie. Kandydaci są szeregowani według uzyskanych wyników na liście rankingowej. Limit miejsc określa liczbę osób, które mogą ubiegać się o przyjęcie na studia. Jeśli na ostatniej pozycji w ramach limitu znajdzie się osoba, która ma taki sam wynik jak kandydaci na dalszych miejscach wówczas o kolejności na liście rankingowej zadecyduje średnia ocen ze świadectwa dojrzałości. III. W przypadku kandydatów legitymujących się “międzynarodową maturą” podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym na poziomie SL lub HL z następujących przedmiotów: * języka polskiego; * języka obcego; * jednego z ośmiu przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, fizyka z astronomią, chemia.
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.