KRASP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Pedagogika specjalna, studia pierwszego stopnia niestacjonarne
Wydział Wydział Nauk Pedagogicznych
Osoba kontaktowa rekrutacja@aps.edu.pl; tel. 22 589 36 78
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Niestacjonarne studia pierwszego stopnia (zaoczne zawodowe) na kierunku pedagogika specjalna, zakończone dyplomem licencjata po III roku studiów. Studia oferują SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE: * Studia nauczycielskie prowadzone są w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej). Kandydaci na studia deklarują wybór specjalności głównej i dodatkowej w trakcie I roku studiów: 1. Tyflopedagogika – Przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela – terapeuty w przedszkolach i szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych i integracyjnych, poradniach rehabilitacyjnych. Absolwent uzyska kompetencje do pracy dydaktyczno-wychowawczej i rehabilitacyjnej z osobami niewidomymi i słabo widzącymi 2. Surdopedagogika – Przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą z wadą słuchu na stanowisku nauczyciela - terapeuty w przedszkolach i szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych i integracyjnych, poradniach rehabilitacyjnych. Absolwent zdobywa wiadomości i umiejętności z zakresu: audiologii, wczesnej stymulacji rozwoju dziec­ka z wadą słuchu, surdologopedii, manualnych środków porozumiewania się osób niesły­szących, metodyki nauczania przedszkolnego oraz początkowego dzieci niesłyszą­cych i słabo słyszących; 3. Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) – Przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku nauczyciela w szkołach specjalnych oraz nauczyciela wspomagającego w placówkach integracyjnych, a także pedagoga - terapeuty w poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno - pedagogicznych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji; 4. Pedagogika terapeutyczna - Przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą z chorobami przewlekłymi i dysfunkcją narządu ruchu. Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela – terapeuty w przedszkolach i szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych i integracyjnych, poradniach rehabilitacyjnych, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i placówkach opieki paliatywnej. Absolwenci uzyskują przygotowanie w zakresie oceny funkcjonowania dziecka z chorą przewlekła i dysfunkcja ruchu, wieloprofilowego usprawniania oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji; 5. Pedagogika resocjalizacyjna - Przygotowuje do pracy na stanowisku wychowawcy zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, w schroniskach dla nieletnich. Absolwent uzyska kompetencje do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w zakresie profilaktyki społecznej, diagnozy i korygowania zachowań, pedagogiki penitencjarnej; 6. Wczesne wspomaganie rozwoju – Przygotowuje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwent uzyska kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozy, rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub z zaburzeniami rozwojowymi. Absolwenci uzyskują kompetencje do pracy na stanowisku terapeuty – pedagoga specjalnego w zespołach wczesnego wspomagania oraz placówkach wczesnej interwencji; 7. Doradztwo zawodowe w rehabilitacji – Przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela - doradcy zawodowego uczniów z niepełnosprawnością w szkołach podstawowych i gimnazjach. Absolwent uzyska także kompetencje do pracy w takich placówkach jak: biura pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, centra pomocy rodzinie, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady pracy chronionej, urzędzie pracy. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie orientacji zawodowej, diagnozy zainteresowań i możliwości kształcenia zawodowego osób z niepełnoprawnością oraz aktywizacji zawodowej; 8. Pedagogika zdolności i technologia informacyjna – Absolwent kierunku pedagogika specjalna, specjalność pedagogika zdolności i informatyka uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie w zakresie dwóch specjalności: 1) pedagoga szkolnego, posiadającego kompetencje w zakresie opieki nad uczniem wybitnie zdolnym, 2) nauczyciela zajęć z podstaw informatyki i technologii informacyjnej w szkole podstawowej i gimnazjum. W czasie studiów absolwent tej specjalności realizując ogół przedmiotów podstawowych otrzymuje solidne przygotowanie pedagogiczne. Kształcenie to uzupełnione zostaje o zajęcia z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności, dydaktyki twórczości, metodyki indywidualnej pracy z dzieckiem. Umiejętności informatyczne zdobywa podczas zajęć warsztatowych obejmujących: tworzenie stron internetowych, obróbkę grafiki, elementy programowania, obsługę oprogramowania biurowego i edukacyjnego. Potrafi efektywnie korzystać z Internetu i tworzyć narzędzia do edukacji zdalnej. Jego warsztat nauczycielski kształtują zajęcia z metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej oraz praktyki studenckie, które kładą szczególny nacisk na integrację technologii informacyjnej z innymi przedmiotami szkolnymi, a także na identyfikację i wsparcie ucznia uzdolnionego. Kompetencje informatyczne, przygotowanie pedagogiczne oraz umiejętność i nawyk samokształcenia powodują, iż absolwenci tej specjalności z łatwością znajdą pracę w szkole, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej oraz innych instytucjach; 9. Logopedia – Przygotowuje do pracy na stanowisku logopedy w przedszkolach i szkołach, poradniach rehabilitacyjnych, poradniach logopedycznych. Absolwent uzyska kompetencje w zakresie diagnozowania i terapii logopedycznej; 10. Terapia pedagogiczna – Przygotowuje pracy na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne. Absolwent uzyska kompetencje do prowadzenia zajęć korekcyjno ? kompensacyjnych, terapeutycznych, oraz psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie diagnozy pedagogicznej, metod terapii pedagogicznej oraz metodyki zajęć terapeutycznych. Studia oferują SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE w zakresie: 1. Terapia zajęciowa – Przygotowuje do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego - terapeuty zajęciowego w ośrodkach leczniczo - rehabilitacyjnych i szkolno - rehabilitacyjnych (poradnie rehabilitacyjne, sanatoria, ośrodki przyszpitalne); warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pracy chronionej, w domach pomocy społecznej. Absolwenci uzyskują kompetencje do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz konstruowania i realizacji indywidualnych programów terapeutycznych. Kandydaci, którzy zakwalifikują się, wybierają jedną z powyższych specjalności w trakcie I roku studiów.
Termin składania dokumentów
Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się w kwietniu 2011
Opłaty
W roku akademickim 2010/2011 opłata za rok wynosi 3200 zł.
Wymagania
I. W przypadku kandydatów legitymujących się “nową maturą” podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym na poziomie podstawowym lub podstawowym i rozszerzonym z następujących przedmiotów: * język polski; * jeden z ośmiu przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, fizyka z astronomią, chemia. Kandydaci są szeregowani według uzyskanych wyników na liście rankingowej. Limit miejsc określa liczbę osób, które mogą ubiegać się o przyjęcie na studia. Jeśli na ostatniej pozycji w ramach limitu znajdzie się osoba, która ma taki sam wynik jak kandydaci na dalszych miejscach wówczas o kolejności na liście rankingowej zadecyduje średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. II. W przypadku kandydatów legitymujących się “starą maturą” podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na Egzaminie Wstępnym. Egzamin Wstępny składa się z części podstawowej lub rozszerzonej. Kandydaci otrzymują obowiązkowo zestawy pytań z: * języka polskiego; * jednego do wyboru spośród pięciu przedmiotów: biologia, matematyka, historia, historia sztuki lub wiedza o społeczeństwie. Kandydaci są szeregowani według uzyskanych wyników na liście rankingowej. Limit miejsc określa liczbę osób, które mogą ubiegać się o przyjęcie na studia. Jeśli na ostatniej pozycji w ramach limitu znajdzie się osoba, która ma taki sam wynik jak kandydaci na dalszych miejscach wówczas o kolejności na liście rankingowej zadecyduje średnia ocen ze świadectwa dojrzałości. III. W przypadku kandydatów legitymujących się “międzynarodową maturą” podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym na poziomie SL lub HL z następujących przedmiotów: * języka polskiego; * jednego z ośmiu przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, fizyka z astronomią, chemia.
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.