KRASP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Pedagogika, studia pierwszego stopnia niestacjonarne
Wydział Wydział Nauk Pedagogicznych
Osoba kontaktowa rekrutacja@aps.edu.pl; tel. 22 589 36 78
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Niestacjonarne studia pierwszego stopnia (zaoczne zawodowe) na kierunku pedagogika, zakończone dyplomem licencjata po III roku studiów. Studia oferują SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE : Studia nauczycielskie prowadzone są w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej). Kandydaci na studia deklarują wybór specjalności głównej i dodatkowej w trakcie I roku studiów w zakresie: * Pedagogika wczesnoszkolna – Studia I stopnia niestacjonarne – przygotowanie w zakresie specjalności głównej. Studiowanie specjalności pedagogika wczesnoszkolna daje rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wspierania rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, diagnozy jego aktywności i organizowania zajęć zintegrowanych określonych podstawą programową dla klas I-III. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pełnienia funkcji nauczyciela klas początkowych i potrafi realizować założenia systemu zintegrowanego kształcenia, a w tym zna i potrafi realizować założenia edukacji polonistycznej, środowiskowej, matematycznej, artystyczno-technicznej, wychowania fizycznego i zdrowotnego. Jest on przygotowany do z pracy z rodzicami na rzecz tworzenia sprzyjającego dziecku środowiska edukacyjnego. Absolwent specjalności pedagogika wczesnoszkolna uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela klas I-III. Miejsce zatrudnienia: szkoła podstawowa, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, instytucje pozarządowe skierowane na opiekę i edukację dziecka; * Wychowanie przedszkolne – Specjalność wychowanie przedszkolne jest specjalnością nauczycielską realizowaną w ramach kierunku Pedagogika ogólna. Celem specjalności jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej zgodnie z zakresem podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego, obowiązującej od 1 września 2009r. Studia na tej specjalności, obok przygotowania teoretycznego poprzez wykłady, ćwiczenia i seminaria, dają możliwość zdobycia bogatej praktyki zawodowej (co umożliwiają warsztaty, hospitacje i coroczne praktyki w placówkach wychowania przedszkolnego). Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych wspieraniem dziecka w jego rozwoju. Studia na specjalności Wychowanie przedszkolne pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, która umożliwia ocenę i skuteczne wspieranie rozwoju dziecka, kształtowanie dziecięcych wiadomości i umiejętności oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi, które niebawem rozpoczną naukę w szkole). Ponadto absolwent specjalności zostaje wyposażony w umiejętności potrzebne do współpracy z pedagogami - specjalistami (psycholog, logopeda, pedagog specjalny) oraz rodzicami dziecka uczęszczającego do przedszkola. Absolwenci tych studiów będą przygotowani do wychowywania i nauczania dzieci w różnych formach organizacyjnych wychowania przedszkolnego. Zostaną wyposażeni w wiadomości i umiejętności przydatne do organizowania działalności pedagogicznej w klasycznych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego. Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, absolwent Wychowania przedszkolnego zostanie przygotowany do pełnienia roli nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej. Specjalność Wychowanie przedszkolne daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnego typu placówkach wychowania przedszkolnego (publicznych i niepublicznych, integracyjnych i nieintegracyjnych). Ponadto student zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia alternatywnych form wychowania przedszkolnego; * Pedagogika opiekuńczo - socjalna - Program specjalności Pedagogika opiekuńcza i socjalna koncentruje się wokół zagadnień opieki i wychowania w środowisku naturalnym i instytucjach społeczno edukacyjnych. W centrum zainteresowania usytuowane są problemy wychowania w rodzinie oraz pomocniczej roli, jaka wobec dziecka i rodziców pełni szkoła, placówki opiekuńcze, kulturalne i socjalne, resocjalizacyjne i inne. Student specjalności Pedagogika opiekuńcza i socjalna przygotowywany jest do szeroko rozumianej pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem i rodziną. Ma zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc i wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne. Ma być specjalistą od budowania programów wychowawczych i aktywizowania środowiska lokalnego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Kształcenie w zakresie tej specjalności ma służyć rozwojowi i modernizacji tradycyjnych funkcji opiekuńczo - socjalnych, kulturalno - wychowawczych, prewencyjno-resocjalizacyjnych szkoły i innych placówek opiekuńczych i edukacyjnych. Absolwent specjalności pedagogika opiekuńcza i socjalna przygotowany jest do pracy w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, animator zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizator współpracy z rodzicami i z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Współpracuje z samorządem lokalnym, ze służbami socjalnymi, lokalnymi instytucjami kulturalnymi, z mediami, z policją, sądem. Jego miejscem zatrudnienia mogą być także różne inne placówki wychowawczo - opiekuńcze ( internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze), a także administracja szkolna oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie; * Technologia informacyjna - Absolwent kierunku pedagogika, specjalność nauczycielska Technologia informacyjna jest przygotowany i posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z podstaw informatyki i technologii informacyjnej w szkole podstawowej i gimnazjum. W czasie studiów absolwent tej specjalności realizując ogół przedmiotów podstawowych otrzymuje solidne przygotowanie pedagogiczne. Umiejętności informatyczne zdobywa podczas zajęć warsztatowych obejmujących tworzenie stron internetowych, obróbkę grafiki, elementy programowania, obsługę oprogramowania biurowego i edukacyjnego. Potrafi efektywnie korzystać z Internetu i tworzyć narzędzia do edukacji zdalnej. Jego warsztat nauczycielski kształtują zajęcia z metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej oraz praktyki studenckie, które kładą szczególny nacisk na integrację technologii informacyjnej z innymi przedmiotami szkolnymi. Kompetencje informatyczne, przygotowanie pedagogiczne oraz umiejętność i nawyk samokształcenia powodują, iż absolwenci tej specjalności z łatwością znajdą pracę w szkole, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej oraz innych instytucjach. Studia oferują SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE w zakresie: * Animacja środowiska lokalnego – specjalność odpowiada na wyraźnie zapotrzebowanie rynku pracy na animatorów środowiskowych, zdolnych do integrowania i wyzwalania sił tkwiących w środowiskach lokalnych i stymulowania rozwoju indywidualnego (zamieszkujących go jednostek), a zarazem rozwoju społecznego (środowiska lokalnego jako całości). Głównym celem kształcenia jest więc ukształtowanie sylwetki absolwenta, który dysponuje wiedzą dotyczącą rozwoju człowieka i środowiska lokalnego, niezbędną dla samodzielnej analizy procesów edukacyjnych w ich społeczno-kulturowym wymiarze oraz umiejętnościami i kompetencjami umożliwiającymi skuteczne działanie wychowawcze. Absolwent nabywa: - wiedzę pedagogiczną, społeczną i antropologiczną, dotyczącą rozwoju człowieka i jego funkcjonowania w środowisku społecznym oraz wiedzę z zakresu kultury materialnej i symbolicznej, a także kultury relacji międzyludzkich; - praktyczne kompetencje w zakresie diagnozy potrzeb i możliwości jednostek i grup społecznych, instytucji oraz społeczności lokalnych w zakresie kultury, edukacji, problemów społecznych; - umiejętności w zakresie wyboru strategii oraz opracowywania i realizowania projektów animacyjnych, wspierających rozwój jednostek i grup, podnoszących lub wyrównujących ich szanse oświatowe, poprzez wyzwalanie uczestnictwa w kulturze bądź aktywności społecznej. Miejsce zatrudnienia absolwenta: - wszystkie instytucje życia społecznego i kulturalnego w skali lokalnej, krajowej i europejskiej, w których istotną rolę odgrywają elementy kulturowe i edukacyjne; - instytucje oświatowe poza szkolne (domy kultury, pałace młodzieży, ośrodki pracy pozaszkolnej, świetlice środowiskowe); - organizacje samorządowe i pozarządowe, których wydziały nakierowane są na realizacje zadań rozwoju społeczności lokalnych i instytucje animacji społecznej; - instytucje zajmujące się organizacją życia społecznego i kulturalnego (radio, prasa, telewizja); * Doradztwo zawodowe z BHP – Kształcenie specjalistów do pracy w charakterze doradców zawodowych i do zawodu inspektora bhp. Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zakresie doradztwa dla młodzieży i dorosłych w wyborze zawodu i przekwalifikowania oraz w kształtowaniu dalszej kariery życiowej, bazując na diagnostyce, charakterystyki osobowej, osoby objętej doradztwem. Absolwent zdobywa również wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pracy zawodowej z uwzględnieniem regulacji prawnych, identyfikacji, oceny i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa pracy w miejscu pracy. Absolwent jednocześnie przygotowany jest jako wykładowca do prowadzenia wykładów w zakresie szkolenia z dziedziny BHP, ergonomii i ochrony pracy. Absolwent zdobywa kwalifikacje w dwóch zawodach: jako doradca zawodowy może pracować w Urzędach Pracy, Ośrodkach Pomocy Społecznej, ZUS, OHP i innych, a jako inspektor bhp może pracować w różnych zakładach i firmach produkcyjno - usługowych wielu branż występujących w gospodarce narodowej; Kandydaci, którzy zakwalifikują się, wybierają jedną z powyższych specjalności podczas pierwszego roku studiów
Termin składania dokumentów
Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się w kwietniu 2011
Opłaty
W roku akademickim 2010/2011 opłata za rok wynosi 3200 zł.
Wymagania
I. W przypadku kandydatów legitymujących się “nową maturą” podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym na poziomie podstawowym lub podstawowym i rozszerzonym z następujących przedmiotów: * język polski; * jeden z ośmiu przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, fizyka z astronomią, chemia. Kandydaci są szeregowani według uzyskanych wyników na liście rankingowej. Limit miejsc określa liczbę osób, które mogą ubiegać się o przyjęcie na studia. Jeśli na ostatniej pozycji w ramach limitu znajdzie się osoba, która ma taki sam wynik jak kandydaci na dalszych miejscach wówczas o kolejności na liście rankingowej zadecyduje średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. II. W przypadku kandydatów legitymujących się “starą maturą” podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na Egzaminie Wstępnym. Egzamin Wstępny składa się z części podstawowej lub rozszerzonej. Kandydaci otrzymują obowiązkowo zestawy pytań z: * języka polskiego; * jednego do wyboru spośród pięciu przedmiotów: biologia, matematyka, historia, historia sztuki lub wiedza o społeczeństwie. Kandydaci są szeregowani według uzyskanych wyników na liście rankingowej. Limit miejsc określa liczbę osób, które mogą ubiegać się o przyjęcie na studia. Jeśli na ostatniej pozycji w ramach limitu znajdzie się osoba, która ma taki sam wynik jak kandydaci na dalszych miejscach wówczas o kolejności na liście rankingowej zadecyduje średnia ocen ze świadectwa dojrzałości. III. W przypadku kandydatów legitymujących się “międzynarodową maturą” podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym na poziomie SL lub HL z następujących przedmiotów: * języka polskiego; * jednego z ośmiu przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, fizyka z astronomią, chemia.
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.