KRASP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Pedagogika, studia drugiego stopnia niestacjonarne (specjalności nienauczycielskie)
Rodzaj studiów 1
Wydział Wydział Nauk Pedagogicznych
Osoba kontaktowa rekrutacja@aps.edu.pl; tel. 22 589 36 78
Liczba punktów ECTS 120
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 4 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, zakończone dyplomem magistra po II roku studiów. Oferują specjalności nienauczycielskie w zakresie: * Zarządzanie w oświacie - Specjalność tę może wybrać każdy student zainteresowany pracą w oświacie. Studia na tej specjalności mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb różnego rodzaju instytucji w warunkach reformy oświatowej i reformy administracji samorządowej. Studia na tej specjalności dostarczą wiedzy o organizacji procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji, o skutecznym kierowaniu (zarządzaniu) i administrowaniu placówkami oświatowymi oraz o zarządzaniu jakością i mierzeniu jakości pracy placówki. Absolwent będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat projektowania programu placówki oświatowej i jej relacji ze środowiskiem lokalnym oraz zarządzania (kierowania) zmianami. Absolwent posiądzie wiedzę z prawa oświatowego i z psychologicznych aspektów kierowania placówką oświatową. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy na stanowiskach różnych szczebli zarządzania oświatą (np. urzędach gmin, starostwie, agendach wojewódzkich), a przede wszystkim w szkole (uczelni). Specjalizacja ta wyposaża studenta w kompetencje i umiejętności do sprawnego i skutecznego rozwiązywania problemów pedagogicznych, organizacyjnych i administracyjnych. Stwarza możliwości przygotowania do profesjonalnego posługiwania się prawem oświatowym, tworzenia projektów edukacyjnych a także diagnozowania pracy i tworzenia wizji rozwoju placówki. Potencjalnym miejscem pracy absolwenta tej specjalności są m.in. następujące placówki: departamenty oświaty w sejmiku wojewódzkim; dziekanaty i działy kształcenia (nauczania) szkół wyższych (publicznych i niepublicznych); kuratoria oświaty; referaty oświaty w urzędach gmin; sekretariaty instytutów szkół wyższych; sekretariaty internatów i burs; sekretariaty szkół ponadgimnazjalnych; wydziały oświaty w urzędach miast; wydziały oświaty w powiatach; * Pedagogika pracy - W wyniku ukończenia studiów na specjalności pedagogika pracy absolwent posiada: 1) Wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną dotyczącą pracy ludzkiej w ogóle, a pracy zawodowej w szczególności; 2) Wiedzę z zakresu kształcenia przedzawodowego, prozawodowego, zawodowego oraz kształcenia ustawicznego dorosłych; 3) Wiedzę w zakresie wymagań kwalifikacyjnych i procedur naboru pracowników; 4) Umiejętność organizowania zajęć wychowania do pracy, wychowania przez pracę i wychowania w toku pracy; 5) Umiejętność organizowania stanowisk pracy i kierowania zespołem ludzkim; 6)Umiejętność zakładania własnej firmy; 7) Miejsce zatrudnienia absolwenta: służby działów personalnych, stanowiska kierownicze w zakładach pracy, służby więzienne, stanowiska cywilne w Policji, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w administracji placówek oświatowych; * Pedagogika dorosłych - Andragogika - Absolwent dysponuje: podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób dorosłych oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego; praktycznymi umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej, diagnozowania potrzeb edukacyjnych, doskonalenia swoich kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego - umiejętnością refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w obszarze edukacji szkolnej i pozaszkolnej dorosłych. Powinien być przygotowany do pracy w instytucjach edukacji ustawicznej dorosłych (np. centra kształcenia ustawicznego, szkoły dla dorosłych, kształcenie kursowe, edukacja ogólnokształcąca i zawodowa w zakładach pracy). Osobne miejsce zajmuje przygotowanie do pracy w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, rodzinnego, a także organizacji pracy kulturalno-oświatowej z osobami dorosłymi, prowadzenia zajęć turystycznych i rekreacyjnych oraz organizacji pracy oświatowej w takich specjalistycznych organizacjach, jak np. Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej oraz w różnorodnych organizacjach oświatowych samorządowych i gospodarczych. Absolwent powinien umieć sprawnie współpracować z licznymi zagranicznymi placówkami andragogicznymi zwłaszcza w obszarze Unii Europejskiej, m. in, w ramach programu Socrates – Grundtvig i Erasmus, uczestniczyć w europejskiej kooperacji w obszarach: kształcenia otwartego i zdalnego - Open and Distance Learning (ODL) oraz nowoczesnych technologii informacji i komunikacji w edukacji dorosłych - Information and Communication Technology (ICT). Ważne jest przygotowanie do pracy w ramach wolontariatu udzielającego pomocy społecznej osobom dorosłym i starszym w ramach organizacji państwowych, prywatnych oraz organizacji pozarządowych; * Pedagogika opiekuńczo - socjalna - Program specjalności Pedagogika opiekuńcza i socjalna koncentruje się wokół zagadnień opieki i wychowania w środowisku naturalnym i instytucjach społeczno-edukacyjnych. W centrum zainteresowania usytuowane są problemy wychowania w rodzinie oraz pomocniczej roli, jaka wobec dziecka i rodziców pełni szkoła, placówki opiekuńcze, kulturalne i socjalne, resocjalizacyjne i inne. Student specjalności Pedagogika opiekuńcza i socjalna przygotowywany jest do szeroko rozumianej pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem i rodziną. Ma zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc i wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne. Ma być specjalistą od budowania programów wychowawczych i aktywizowania środowiska lokalnego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Kształcenie w zakresie tej specjalności ma służyć rozwojowi i modernizacji tradycyjnych funkcji opiekuńczo- socjalnych, kulturalno-wychowaczych, prewencyjno-resocjalizacyjnych szkoły i innych placówek opiekuńczych i edukacyjnych. Absolwent specjalności pedagogika opiekuńcza i socjalna przygotowany jest do pracy w szkole jako pedagog szkolny, jako wychowawca w świetlicy, animator zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizator współpracy z rodzicami i z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Współpracuje z samorządem lokalnym, ze służbami socjalnymi, lokalnymi instytucjami kulturalnymi, z mediami, z policją, sądem. Jego miejscem zatrudnienia mogą być także różne inne placówki wychowawczo- opiekuńcze (internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze), a także administracja szkolna oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
Termin składania dokumentów
Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się w kwietniu 2011.
Opłaty
W roku akademickim 2010/2011 opłata za rok wynosi 3400 zł.
Wymagania
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia (po każdym kierunku). Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący: * Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia, * Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia).
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.