KRASP

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Pedagogika, studia pierwszego stopnia stacjonarne
Wydział Wydział Nauk Pedagogicznych
Osoba kontaktowa rekrutacja@aps.edu.pl; tel. 22 589 36 78
Liczba punktów ECTS 180
Strona WWW Zobacz stronę WWW studiów
Czas trwania 6 (liczba semestrów)
Czy dostępne
w jezyku angielskim:
Nie
Opis
Stacjonarne studia pierwszego stopnia (dzienne zawodowe) na kierunku pedagogika, zakończone dyplomem licencjata po III roku studiów. Studia oferują SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE : Studia nauczycielskie prowadzone są w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej). Kandydaci na studia deklarują wybór specjalności głównej i dodatkowej w trakcie I roku studiów w zakresie: * Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna – Studia I stopnia stacjonarne – przygotowanie w zakresie dwóch specjalności (pedagogika wczesnoszkolna – specjalność główna, pedagogika korekcyjna – specjalność dodatkowa). Studiowanie specjalności pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna daje rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z dziećmi w klasach początkowych oraz w zakresie terapii pedagogicznej. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pełnienia funkcji nauczyciela klas początkowych i potrafi prowadzić zajęcia w systemie zintegrowanym, a w tym zna i potrafi realizować założenia edukacji polonistycznej, środowiskowej, matematycznej, artystyczno-technicznej, wychowania fizycznego i zdrowotnego. Jest on też przygotowany do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, potrzebującymi indywidualnej pomocy w zakresie korygowania zaburzeń utrudniających uczenie się. Takie specyficzne połączenie specjalności nauczycielskich czyni absolwenta bardzo przydatnym na rynku pracy, gdyż potrafi on podejść indywidualnie do każdego dziecka w klasie i pomóc mu w pokonywaniu trudności. Absolwent specjalności pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela klas I-III oraz pedagoga – specjalisty w zakresie terapii pedagogicznej. Miejsce zatrudnienia: szkoła podstawowa, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, świetlice terapeutyczne, instytucje pozarządowe skierowane na opiekę i edukację dziecka; * Wychowanie przedszkolne – jest specjalnością nauczycielską realizowaną w ramach kierunku Pedagogika ogólna. Celem specjalności jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej zgodnie z zakresem podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego, obowiązującej od 1 września 2009r. Studia na tej specjalności, obok przygotowania teoretycznego poprzez wykłady, ćwiczenia i seminaria, dają możliwość zdobycia bogatej praktyki zawodowej (co umożliwiają warsztaty, hospitacje i coroczne praktyki w placówkach wychowania przedszkolnego). Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych wspieraniem dziecka w jego rozwoju. Studia na specjalności Wychowanie przedszkolne pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, która umożliwia ocenę i skuteczne wspieranie rozwoju dziecka, kształtowanie dziecięcych wiadomości i umiejętności oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi, które niebawem rozpoczną naukę w szkole). Ponadto absolwent specjalności zostaje wyposażony w umiejętności potrzebne do współpracy z pedagogami - specjalistami (psycholog, logopeda, pedagog specjalny) oraz rodzicami dziecka uczęszczającego do przedszkola. Absolwenci tych studiów będą przygotowani do wychowywania i nauczania dzieci w różnych formach organizacyjnych wychowania przedszkolnego. Zostaną wyposażeni w wiadomości i umiejętności przydatne do organizowania działalności pedagogicznej w klasycznych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego. Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, absolwent Wychowania przedszkolnego zostanie przygotowany do pełnienia roli nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej. Specjalność Wychowanie przedszkolne daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnego typu placówkach wychowania przedszkolnego (publicznych i niepublicznych, integracyjnych i nieintegracyjnych). Ponadto student zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia alternatywnych form wychowania przedszkolnego; * Animacja społeczno - kulturowa - Studiujący animację społeczno-kulturową w APS mają możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek kształcenia: animatora działającego w środowisku, uprawnionego do pracy w instytucjach życia społecznego i kulturalnego w skali lokalnej, krajowej czy europejskiej lub wyboru ścieżki: animatora kultury w środowisku szkolnym wraz z uzyskaniem uprawnień nauczycielskich o specjalności głównej wychowawcy świetlicy oraz możliwością wyboru specjalności drugiej w ramach oferowanych przez uczelnię modułów specjalnościowych. Program nakierowany jest na pomoc studentom w odkrywaniu potencjału animacyjnego zawartego w dziedzictwie kultury materialnej i symbolicznej oraz wskazywanie warunków i sposobów jego wydobywania i uruchamiania. Absolwent specjalności posiada: podstawową wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i antropologiczną dotyczącą rozwoju człowieka, ogólną wiedzę o obszarach kultury i sztuki oraz praktyczne umiejętności w zakresie plastyki, literatury, muzyki, filmu i kultury bytu. Prezentuje umiejętności animowania uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i różnych kręgów dorosłych, umiejętności oceny potrzeby i możliwości jednostki oraz społeczności lokalnych w zakresie kultury, edukacji, problemów społecznych. Jest przygotowany do tworzenia i realizacji programów i projektów działalności z obszaru kultury materialnej i symbolicznej, kultury relacji międzyludzkich. Rozumie i docenia znaczenie tradycji i obyczaju w określaniu tożsamości kulturowej, wypowiedzi poprzez sztukę w samorealizacji człowieka. Studia wspomagają postawy poznawcze i twórcze studentów, kształtują świadomość etyczną, wyobraźnię społeczną, refleksyjność wobec własnego życia, roli zawodowej i rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz samodzielność w tworzeniu własnych kwalifikacji w zależności od nowych zadań i specyficznych potrzeb instytucji, środowiska, rynku pracy. Absolwent ścieżki nauczycielskiej - kwalifikacje do pracy w instytucjach szkolnych. Jest przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela świetlicy i zajęć pozalekcyjnych - zgodnie ze standardami realizując specjalność główną w zakresie animacji społeczno-kulturowej. Absolwent posiada: - podstawową wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i antropologiczną dotyczącą rozwoju człowieka, ogólną wiedzę o obszarach kultury i sztuki oraz praktyczne umiejętności w zakresie plastyki, literatury, muzyki, filmu i kultury bytu; - umiejętność animowania uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i różnych kręgów dorosłych, a także znać biologiczne i psychiczne właściwości człowieka we wszystkich okresach jego życia. - Umiejętność oceny potrzeby i możliwości jednostki oraz społeczności lokalnych w zakresie kultury, edukacji, problemów społecznych; przygotować inicjatywy społeczne i programy działalności z obszaru kultury materialnej i symbolicznej, kultury relacji międzyludzkich. Powinien także rozumieć i doceniać znaczenie tradycji i obyczaju w określaniu tożsamości kulturowej, wypowiedzi poprzez sztukę w samorealizacji człowieka. Studia wspomagają postawy poznawcze i twórcze studentów, kształtują świadomość etyczną, wyobraźnię społeczną, refleksyjność wobec własnego życia, roli zawodowej i rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz samodzielność w tworzeniu własnych kwalifikacji w zależności od nowych zadań i specyficznych potrzeb instytucji, środowiska, rynku pracy. Absolwenci specjalizacji Animacja społeczno-kulturowa mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach życia społecznego i kulturalnego w skali lokalnej, krajowej i europejskiej, w których istotna rolę odgrywają elementy kulturowe i edukacyjne, jak radio, prasa, telewizja, public relations, event marketing, fundrising; w instytucjach samorządu lokalnego, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, ośrodkach kultury i turystyki, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych; szczególnie we wspólnotach środowiskowych, wyznaniowych, etnicznych, a także korporacjach zawodowych. Studia oferują SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE w zakresie: * Animacja społeczno-kulturowa – Program nakierowany jest na pomoc studentom w odkrywaniu potencjału animacyjnego zawartego w dziedzictwie kultury materialnej i symbolicznej oraz wskazywanie warunków i sposobów jego wydobywania i uruchamiania. Absolwent specjalności posiada: podstawową wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i antropologiczną dotyczącą rozwoju człowieka, ogólną wiedzę o obszarach kultury i sztuki oraz praktyczne umiejętności w zakresie plastyki, literatury, muzyki, filmu i kultury bytu. Prezentuje umiejętności animowania uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i różnych kręgów dorosłych, umiejętności oceny potrzeby i możliwości jednostki oraz społeczności lokalnych w zakresie kultury, edukacji, problemów społecznych. Jest przygotowany do tworzenia i realizacji programów i projektów działalności z obszaru kultury materialnej i symbolicznej, kultury relacji międzyludzkich. Rozumie i docenia znaczenie tradycji i obyczaju w określaniu tożsamości kulturowej, wypowiedzi poprzez sztukę w samorealizacji człowieka. Studia wspomagają postawy poznawcze i twórcze studentów, kształtują świadomość etyczną, wyobraźnię społeczną, refleksyjność wobec własnego życia, roli zawodowej i rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz samodzielność w tworzeniu własnych kwalifikacji w zależności od nowych zadań i specyficznych potrzeb instytucji, środowiska, rynku pracy. Absolwent animacji społeczno-kulturowej nienauczycielskiej uzyskuje kompetencje do pracy w systemie oświatowym pozaszkolnym (domy kultury, pałace młodzieży, ośrodki pracy pozaszkolnej, świetlice środowiskowe), instytucjach animacji społecznej, agendach samorządu lokalnego i instytucjach zajmujących się organizacją życia społecznego i kulturalnego (radio, prasa, telewizja). Absolwent posiada: - podstawową wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i antropologiczną dotyczącą rozwoju człowieka, ogólną wiedzę o obszarach kultury i sztuki oraz praktyczne umiejętności w zakresie plastyki, literatury, muzyki, filmu i kultury bytu; - umiejętność animowania uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i różnych kręgów dorosłych, a także znać biologiczne i psychiczne właściwości człowieka we wszystkich okresach jego życia. - Umiejętność oceny potrzeby i możliwości jednostki oraz społeczności lokalnych w zakresie kultury, edukacji, problemów społecznych; przygotować inicjatywy społeczne i programy działalności z obszaru kultury materialnej i symbolicznej, kultury relacji międzyludzkich. Powinien także rozumieć i doceniać znaczenie tradycji i obyczaju w określaniu tożsamości kulturowej, wypowiedzi poprzez sztukę w samorealizacji człowieka. Studia wspomagają postawy poznawcze i twórcze studentów, kształtują świadomość etyczną, wyobraźnię społeczną, refleksyjność wobec własnego życia, roli zawodowej i rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz samodzielność w tworzeniu własnych kwalifikacji w zależności od nowych zadań i specyficznych potrzeb instytucji, środowiska, rynku pracy. Absolwenci specjalizacji Animacja społeczno-kulturowa mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach życia społecznego i kulturalnego w skali lokalnej, krajowej i europejskiej, w których istotna rolę odgrywają elementy kulturowe i edukacyjne, jak radio, prasa, telewizja, public relations, event marketing, fundrising; w instytucjach samorządu lokalnego, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, ośrodkach kultury i turystyki, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych; szczególnie we wspólnotach środowiskowych, wyznaniowych, etnicznych, a także korporacjach zawodowych; * Edukacja dorosłych - Andragogika – absolwent dysponuje: - podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób dorosłych oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego; - praktycznymi umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej, diagnozowania potrzeb edukacyjnych, doskonalenia swoich kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego; - umiejętnością refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Miejsce zatrudnienia absolwenta: Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w obszarze edukacji szkolnej i pozaszkolnej dorosłych. Powinien być przygotowany do pracy w instytucjach edukacji ustawicznej dorosłych (np. centra kształcenia ustawicznego, szkoły dla dorosłych, kształcenie kursowe, edukacja ogólnokształcąca i zawodowa w zakładach pracy). Osobne miejsce zajmuje przygotowanie do pracy w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, rodzinnego, a także organizacji pracy kulturalno-oświatowej z osobami dorosłymi, prowadzenia zajęć turystycznych i rekreacyjnych oraz organizacji pracy oświatowej w takich specjalistycznych organizacjach, jak np. Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej oraz w różnorodnych organizacjach oświatowych samorządowych i gospodarczych. Absolwent powinien umieć sprawnie współpracować z licznymi zagranicznymi placówkami andragogicznymi zwłaszcza w obszarze Unii Europejskiej, m. in, w ramach programu Socrates – Grundtvig i Erasmus, uczestniczyć w europejskiej kooperacji w obszarach: kształcenia otwartego i zdalnego - Open and Distance Learning (ODL) oraz nowoczesnych technologii informacji i komunikacji w edukacji dorosłych - Information and Communication Technology (ICT). Ważne jest przygotowanie do pracy w ramach wolontariatu udzielającego pomocy społecznej osobom dorosłym i starszym w ramach organizacji państwowych, prywatnych oraz organizacji pozarządowych; * Doradztwo zawodowe z BHP – kształcenie specjalistów do pracy w charakterze doradców zawodowych i do zawodu inspektora bhp. Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zakresie doradztwa dla młodzieży i dorosłych w wyborze zawodu i przekwalifikowania oraz w kształtowaniu dalszej kariery życiowej, bazując na diagnostyce, charakterystyki osobowej, osoby objętej doradztwem. Absolwent zdobywa również wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pracy zawodowej z uwzględnieniem regulacji prawnych, identyfikacji, oceny i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa pracy w miejscu pracy. Absolwent jednocześnie przygotowany jest jako wykładowca do prowadzenia wykładów w zakresie szkolenia z dziedziny BHP, ergonomii i ochrony pracy. Absolwent zdobywa kwalifikacje w dwóch zawodach: jako doradca zawodowy może pracować w Urzędach Pracy, Ośrodkach Pomocy Społecznej, ZUS, OHP i innych, a jako inspektor bhp może pracować w różnych zakładach i firmach produkcyjno - usługowych wielu branż występujących w gospodarce narodowej; * Edukacja medialna – absolwent studiów przygotowany jest do nowych wyzwań związanych z różnorodnymi funkcjami mediów, zwłaszcza edukacyjnymi i ich dynamicznie rosnącymi możliwościami we współczesnym świecie. Posiada wiedzę ogólną, a także o komunikowaniu społecznym i kształceniu multimedialnym; * Psychopedagogika kreatywności – absolwenci tej specjalności uzyskają wiedzę i umiejętności potrzebne do diagnozowania zdolności i postaw twórczych, prowadzenia treningów twórczości w placówkach edukacyjnych, tworzenia i realizowania innowacji pedagogicznych, animowania inicjatyw ukierunkowanych na rozwój kreatywności. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu m.in. psychologii twórczości, pedagogiki twórczości, metodyki kształcenia twórczego, innowatyki, filozofii twórczości i socjologii twórczości. Obok zajęć teoretycznych każdy student uczestniczy w licznych warsztatach i treningach twórczości. Kandydaci, którzy zakwalifikują się, wybierają jedną z powyższych specjalności pod koniec pierwszego semestru studiów.
Termin składania dokumentów
Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się w kwietniu 2011
Opłaty
Studia stacjonarne są bezpłatne
Wymagania
I. W przypadku kandydatów legitymujących się "nową maturą" podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym na poziomie podstawowym lub podstawowym i rozszerzonym z następujących przedmiotów: * język polski; * język obcy; * jeden z ośmiu przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, fizyka z astronomią, chemia. Kandydaci są szeregowani według uzyskanych wyników na liście rankingowej. Limit miejsc określa liczbę osób, które mogą ubiegać się o przyjęcie na studia. Jeśli na ostatniej pozycji w ramach limitu znajdzie się osoba, która ma taki sam wynik jak kandydaci na dalszych miejscach wówczas o kolejności na liście rankingowej zadecyduje średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. II. W przypadku kandydatów legitymujących się "starą maturą" podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na Egzaminie Wstępnym. Egzamin Wstępny składa się z części podstawowej lub rozszerzonej. Kandydaci otrzymują obowiązkowo zestawy pytań z: * języka polskiego; * języka obcego (wskazanego przez kandydata z grupy: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski); * jednego do wyboru spośród pięciu przedmiotów: biologia, matematyka, historia, historia sztuki lub wiedza o społeczeństwie. Kandydaci są szeregowani według uzyskanych wyników na liście rankingowej. Limit miejsc określa liczbę osób, które mogą ubiegać się o przyjęcie na studia. Jeśli na ostatniej pozycji w ramach limitu znajdzie się osoba, która ma taki sam wynik jak kandydaci na dalszych miejscach wówczas o kolejności na liście rankingowej zadecyduje średnia ocen ze świadectwa dojrzałości. III. W przypadku kandydatów legitymujących się "międzynarodową maturą" podstawą kwalifikacji są łączne wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym na poziomie SL lub HL z następujących przedmiotów: * języka polskiego; * języka obcego; * jednego z ośmiu przedmiotów wskazanych przez kandydata z grupy: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, fizyka z astronomią, chemia.
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.