KRASP

Jak zostać członkiem KRASP?


ZASADY UBIEGANIA SIĘ O CZŁONKOSTWO KRASP

Poniżej przedstawione są zasady ubiegania się o status członka bądź członka stowarzyszonego KRASP.

Wniosek o nabycie statusu uczelni członkowskiej KRASP

Wniosek o nabycie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP

Wyciąg z nowego statutu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich uchwalonego przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 13 października 2011 r.

Rozdział II
Członkostwo w KRASP

§ 6

1. Postępowanie w sprawie nabycia indywidualnie statusu uczelni członkowskiej lub uczelni stowarzyszonej wszczyna się na wniosek rektora zainteresowanej uczelni, złożony na formularzu, którego formę ustala Prezydium KRASP, dostępnym na stronie internetowej KRASP.
2. Do wniosku o nabycie statusu uczelni członkowskiej KRASP dołącza się:
a) dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwóch uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub równorzędnego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. oraz dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego przewodu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub równorzędnego,
b) udokumentowany opis dotychczasowej działalności uczelni, w szczególności działalności badawczej,
c) inne dane i dokumenty świadczące o pozycji dydaktycznej i naukowej uczelni, w tym wyniki oceny parametrycznej, jeżeli uczelnia lub jej jednostki podlegały takiej ocenie,
d) informacje o działaniach podejmowanych przez uczelnię w celu zapewnienia przestrzegania zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego.
3. Do wniosku o nadanie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP dołącza się:
a) dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich,
b) udokumentowany opis dotychczasowej działalności uczelni, w szczególności działalności badawczej,
c) inne dane i dokumenty świadczące o pozycji dydaktycznej i naukowej uczelni, w tym wyniki oceny parametrycznej, jeżeli uczelnia lub jej jednostki podlegały takiej ocenie.
4. Informację o wszczęciu postępowań, o których mowa w § 6 ust. 1 ogłasza się niezwłocznie na stronie internetowej KRASP.

§ 7

1. Stwierdzenie nabycia statusu uczelni członkowskiej następuje w drodze uchwały Prezydium KRASPpodjętej po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w ust. 2.
2. Komisję w składzie trzech rektorów uczelni członkowskich KRASP, w tym jej przewodniczącego, właściwego ze względu na typ uczelni ubiegającej się o nadanie statusu uczelni członkowskiej, powołuje Prezydium KRASP na posiedzeniu odbywanym po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Komisja wydaje opinię o posiadaniu przez uczelnię uprawnień określonych w § 6 ust. 2 lit. a oraz o przestrzeganiu przez uczelnię zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4, a także innych posiadanych dokumentów i informacji.
4. Komisja może wezwać uczelnię ubiegającą się o nadanie statusu uczelni członkowskiej do złożenia w terminie jednego miesiąca dodatkowych dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w ust. 3.
5. Komisja wydaje opinię w terminie dwóch miesięcy od dnia jej powołania lub w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 4.

§ 8

1. Nadanie statusu uczelni stowarzyszonej następuje w drodze uchwały Prezydium KRASP podjętej po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w ust. 2.
2. Komisję w składzie trzech rektorów uczelni członkowskich KRASP, w tym jej przewodniczącego, właściwego ze względu na typ uczelni ubiegającej się o nadanie statusu uczelni stowarzyszonej, powołuje Prezydium KRASP na posiedzeniu odbywanym po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Komisja wydaje opinię o posiadaniu przez uczelnię uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich oraz o przestrzeganiu przez uczelnię zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4, a także innych posiadanych dokumentów i informacji.
4. Komisja może wezwać uczelnię ubiegającą się o nadanie statusu uczelni stowarzyszonej do złożenia w terminie jednego miesiąca dodatkowych dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w ust. 3.
5. Komisja wydaje opinię w terminie dwóch miesięcy od dnia jej powołania lub w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 4.

§ 9

1. Uchwałę w sprawie stwierdzenia nabycia statusu uczelni członkowskiej lub o nadaniu statusu uczelni stowarzyszonej Prezydium KRASP podejmuje na posiedzeniu odbywanym po uzyskaniu opinii komisji, o której mowa odpowiednio w § 7 ust. 3 i § 8 ust. 3. 
2. O treści uchwały, w której mowa w ust. 1 Prezydium KRASP informuje niezwłocznie zainteresowaną uczelnię.
3. O uchwale o stwierdzeniu nabycia statusu uczelni członkowskiej oraz o uchwale nadającej status uczelni stowarzyszonej Prezydium KRASP niezwłocznie informuje uczelnie członkowskie i stowarzyszone KRASP.

 

 Wnioski w trakcie rozpatrywania:
- brak

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.