KRASP

Jak zostać członkiem KRASP?


ZASADY UBIEGANIA SIĘ O CZŁONKOSTWO KRASP

Poniżej przedstawione są zasady ubiegania się o status członka bądź członka stowarzyszonego KRASP.

Wniosek o nabycie statusu uczelni członkowskiej KRASP

Wniosek o nabycie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyciąg z nowego statutu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich uchwalonego przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 6 grudnia 2019 r.


Członkostwo w KRASP

§ 4

 1. KRASP utworzyły polskie uczelnie akademickie, zwane dalej uczelniami członkowskimi, reprezentowane przez rektorów.
 2. Rektorzy, o których mowa w ust. 1, mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni akademickich:

a)    Uniwersytetów,

b)    uczelni technicznych, w tym uczelni morskich,

c)    uczelni rolniczych,

d)    uczelni pedagogicznych,

e)    uczelni ekonomicznych,

f)     uczelni medycznych,

g)    uczelni artystycznych,

h)    uczelni wychowania fizycznego,

i)      uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych,

j)      akademickich uczelni niepublicznych.

 1. Zasady i tryb działania konferencji rektorów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 mogą określać regulaminy uchwalone przez te konferencje.


§ 5

 1. Status uczelni członkowskiej może być nadany indywidualnie - poszczególnym uczelniom akademickim, lub zbiorowo - wszystkim uczelniom akademickim, należącym do konferencji rektorów określonego typu uczelni.
 2. Status uczelni członkowskich - zbiorowo wszystkim uczelniom akademickim należącym do konferencji rektorów określonego typu uczelni, niewymienionego w § 4 ust. 2, nadaje Zgromadzenie Plenarne KRASP na wniosek Prezydium KRASP.
 3. Status uczelni członkowskiej - indywidualnie danej uczelni akademickiej należącej lub nie do konferencji rektorów określonego typu uczelni, wymienionego w § 4 ust. 2, nadaje Prezydium KRASP na wniosek zainteresowanej uczelni.
 4. Status uczelni stowarzyszonej może być nadany indywidualnie poszczególnym uczelniom prowadzącym studia magisterskie. Status uczelni stowarzyszonej może być także nadany zbiorowo wszystkim uczelniom należącym do konferencji rektorów niewymienionych w ust. 2, zrzeszonym według określonych kryteriów. Do trybu nadawania statusu uczelni stowarzyszonej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3.

§ 6

 1. Postępowanie w sprawie nabycia indywidualnie statusu uczelni członkowskiej lub uczelni stowarzyszonej wszczyna się na wniosek rektora zainteresowanej uczelni, złożony na formularzu, którego formę ustala Prezydium KRASP, dostępnym na stronie internetowej KRASP.
 2. Do wniosku o nabycie statusu uczelni członkowskiej KRASP dołącza się:

a)    dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub równorzędnego w co najmniej dwóch dyscyplinach, zgodnie z art. 185 ustawy oraz dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego przewodu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub równorzędnego,

b)    udokumentowany opis dotychczasowej działalności uczelni, w szczególności działalności badawczej,

c)    inne dane i dokumenty świadczące o pozycji dydaktycznej i naukowej uczelni, w tym wyniki ewaluacji jakości kształcenia, ewaluacji szkół doktorskich i ewaluacji jakości działalności naukowej, jeżeli uczelnia lub jej jednostki podlegały takiej ocenie,

d)    informacje o działaniach podejmowanych przez uczelnię w celu zapewnienia przestrzegania zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego.

      3. Do wniosku o nadanie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP dołącza się:

a)    dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich,

b)    udokumentowany opis dotychczasowej działalności uczelni, w szczególności działalności badawczej,

c)    inne dane i dokumenty świadczące o pozycji dydaktycznej i naukowej uczelni, w tym wyniki ewaluacji jakości kształcenia, ewaluacji szkół doktorskich i ewaluacji jakości działalności naukowej, jeżeli uczelnia lub jej jednostki podlegały takiej ocenie.

    4. Informację o wszczęciu postępowań, o których mowa w § 6 ust. 1 ogłasza się niezwłocznie na stronie internetowej KRASP.

§ 7

 1. Stwierdzenie nabycia statusu uczelni członkowskiej następuje w drodze uchwały Prezydium KRASP podjętej po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w ust. 2.
 2. Komisję w składzie trzech rektorów uczelni członkowskich KRASP, w tym jej przewodniczącego, właściwego ze względu na typ uczelni ubiegającej się o nadanie statusu uczelni członkowskiej, powołuje Prezydium KRASP na posiedzeniu odbywanym po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1.
 3. Komisja wydaje opinię o posiadaniu przez uczelnię uprawnień określonych w § 6 ust. 2 lit. a oraz o przestrzeganiu przez uczelnię zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4, a także innych posiadanych dokumentów i informacji.
 4. Komisja może wezwać uczelnię ubiegającą się o nadanie statusu uczelni członkowskiej do złożenia w terminie jednego miesiąca dodatkowych dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w ust. 3.
 5. Komisja wydaje opinię w terminie dwóch miesięcy od dnia jej powołania lub w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 4.

§ 8

 1. Nadanie statusu uczelni stowarzyszonej następuje w drodze uchwały Prezydium KRASP podjętej po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w ust. 2.
 2. Komisję w składzie trzech rektorów uczelni członkowskich KRASP, w tym jej przewodniczącego, właściwego ze względu na typ uczelni ubiegającej się o nadanie statusu uczelni stowarzyszonej, powołuje Prezydium KRASP na posiedzeniu odbywanym po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1.
 3. Komisja wydaje opinię o posiadaniu przez uczelnię uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich oraz o przestrzeganiu przez uczelnię zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4, a także innych posiadanych dokumentów i informacji.
 4. Komisja może wezwać uczelnię ubiegającą się o nadanie statusu uczelni stowarzyszonej do złożenia w terminie jednego miesiąca dodatkowych dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w ust. 3.
 5. Komisja wydaje opinię w terminie dwóch miesięcy od dnia jej powołania lub w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 4.

§ 9

 1. Uchwałę w sprawie stwierdzenia nabycia statusu uczelni członkowskiej lub o nadaniu statusu uczelni stowarzyszonej Prezydium KRASP podejmuje na posiedzeniu odbywanym po uzyskaniu opinii komisji, o której mowa odpowiednio w § 7 ust. 3 i § 8 ust. 3.
 2. O treści uchwały, o której mowa w ust. 1 Prezydium KRASP informuje niezwłocznie zainteresowaną uczelnię.
 3. O uchwale o stwierdzeniu nabycia statusu uczelni członkowskiej oraz o uchwale nadającej status uczelni stowarzyszonej Prezydium KRASP niezwłocznie informuje uczelnie członkowskie i stowarzyszone KRASP.

§ 10

 1. Postępowanie w sprawie zawieszenia w prawach członka uczelni członkowskiej i uczelni stowarzyszonej KRASP wszczyna się w przypadku naruszenia przez uczelnię przepisów obowiązujących członków KRASP, w szczególności niniejszego statutu, na pisemny i uzasadniony wniosek Przewodniczącego KRASP albo rektora uczelni członkowskiej KRASP. Informację o wszczęciu postępowania ogłasza się niezwłocznie na stronie internetowej KRASP.
 2. Zawieszenie w prawach członka uczelni członkowskiej lub uczelni stowarzyszonej KRASP następuje w drodze uchwały Prezydium KRASP podjętej po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w ust. 3.
 3. Komisję w składzie trzech rektorów uczelni członkowskich KRASP, w tym jej przewodniczącego, właściwego ze względu na typ uczelni, której dotyczy postępowanie, powołuje Prezydium KRASP na posiedzeniu odbywanym po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 4. Komisja wydaje opinię o przestrzeganiu przez uczelnię przepisów obowiązujących członków KRASP oraz o przestrzeganiu przez uczelnię zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego.
 5. Komisja może wezwać uczelnię, której dotyczy postępowanie, do złożenia w terminie jednego miesiąca dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w ust. 4.
 6. Komisja wydaje opinię w terminie miesiąca od dnia jej powołania lub w terminie miesiąca od dnia doręczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 5.

§ 11

 1. Uchwałę w sprawie zawieszenia w prawach członka Prezydium KRASP podejmuje na posiedzeniu odbywanym po uzyskaniu opinii komisji, o której mowa w § 10 ust. 4.
 2. O treści uchwały, o której mowa w ust. 1, Prezydium KRASP informuje niezwłocznie zainteresowaną uczelnię oraz uczelnie członkowskie i stowarzyszone KRASP

§ 12

 1. Przywrócenie członkostwa KRASP następuje w przypadku ustania przyczyny powodującej zawieszenie w prawach członka, na wniosek zainteresowanej uczelni.
 2. § 11 ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 13

 1. Utrata członkostwa uczelni członkowskiej KRASP następuje w przypadku:

a)    rezygnacji,

b)    utraty statusu uczelni akademickiej w rozumieniu przepisów ustawy,

c)    likwidacji uczelni,

d)    nieuiszczenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, którego składka dotyczy, mimo pisemnego upomnienia,

e)    rażącego naruszenia statutu KRASP.

 1. Stwierdzenie utraty statusu uczelni członkowskiej następuje w drodze uchwały Prezydium KRASP.
 2. O treści uchwały, w której mowa w ust. 2, Prezydium KRASP informuje niezwłocznie zainteresowaną uczelnię oraz inne uczelnie członkowskie i stowarzyszone KRASP.

§ 14

 1. Utrata członkostwa uczelni stowarzyszonej KRASP następuje w przypadku:

a)    rezygnacji,

b)    utraty uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich,

c)    likwidacji uczelni,

d)    nieuiszczenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, którego składka dotyczy, mimo pisemnego upomnienia.

 1. § 13 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 15

 1. Od uchwał

a)    o odmowie stwierdzenia nabycia statusu uczelni członkowskiej KRASP,

b)    o odmowie nadania statusu uczelni stowarzyszonej KRASP,

c)    o zawieszeniu w prawach członka KRASP,

d)    o stwierdzeniu utraty statusu uczelni członkowskiej lub stowarzyszonej KRASP

zainteresowana uczelnia może wnieść odwołanie do Zgromadzenia Plenarnego KRASP.

Zgromadzenie Plenarne KRASP podejmuje uchwałę o utrzymaniu w mocy uchwały Prezydium KRASP, o której mowa w ust. 1 lub o jej przekazaniu do ponownego rozpatrzenia. 

 

 

 Wnioski w trakcie rozpatrywania:
- brak

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.