KRASP

Zaproszenia


W tym dziale informujemy o ciekawych wydarzeniach, zaproszeniach, ofertach współpracy, publikacjach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach, seminariach, targach edukacyjnych, stypendiach dla studentów i kadry akademickiej oraz konkursach itp.WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 

 • A*STAR Graduate Academy - Agency for Science, Technology and Research in Singapore zaprasza na spotkania informacyne dotyczące stypendiów dla doktorantów, organizowane w Warszawie (18 maja) i Krakowie (19 maja).

         informacja

 • Konferencja DASCHE pt. Meaning and role of social competence in higher education – voices from research and practice, Bremen, June 13th 2019

  Zaproszenie
  Aganda

 • Impact'19, Kraków, 21-22 maja 2019 r.

        Ogólna informacja


        Więcej o wydarzeniu na www

 • Projekt European STEP realizowany przez UW
  Formularz zawierający pytania dotyczące zaangażowania społecznego studentów europejskich uczelni jest częścią działań w projekcie European STEP realizowanym przez konsorcjum składające się z następujących partnerów:

- Animafac
- Uniwersytet Valladolid
- Uniwersytet Cergy-Pontoise
- Uniwersytet Dublin City
- Uniwersytet Wiedeński
- Uniwersytet Warszawski
- The European University Foundation

Głównym celem tej części projektu jest uzyskanie i uporządkowanie informacji o tym, w jaki sposób europejskie uczelnie wyższe uznają i doceniają zaangażowanie społeczne studentów i studentek. Aby wyniki badania były jak najbardziej rzetelne istotne jest dotarcie z formularzem do jak największej liczby uczelni w Unii Europejskiej.

 Skrócony opis działań i celów w projekcie European STEP:

Badania Eurostat 2017 wykazują, że coraz więcej młodych ludzi w Europie angażuje się w działania wolontariackie. Pośród europejskich studentów 48% deklaruje zaangażowanie w wolontariacie. W porównaniu z 2011 rokiem, nastąpił w tej grupie wzrost o 5%. Wyzwaniem staje się zatem ujednolicenie systemów uznawania umiejętności zdobytych przez studentów podczas zaangażowania w najróżniejsze formy aktywności społecznej. Wolontariat i pokrewne formy aktywności rozwijają bowiem szereg kompetencji, które pozwalają młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy oraz w życiu społecznym, uzupełniają przy tym zakres wiedzy specjalistycznej zdobytej w trakcie studiowania.

Konsorcjum złożone z wyżej wymienionych partnerów (koordynowane przez francuską organizację Animafac, której głównym działaniem jest rozwijanie i promowanie wolontariatu i zaangażowania wśród studentów) przez najbliższe trzy lata będzie pracowało nad projektem, który ma na celu rozwój i ujednolicenie metod walidacji i doceniania zaangażowania społecznego podczas studiów. Poszczególnymi celami projektu są:

 • Zebranie i zbadanie szczegółowych informacji na temat różnych metod i form uznawania zaangażowania społecznego przez europejskie uczelnie.
 • Wyposażenie i wsparcie zaangażowanych studentów i uczelni wyższych w wiedze i umiejętności prowadzące do lepszego rozpoznania i uznania zaangażowania społecznego.
 • Promocja tematyki zaangażowania społecznego podczas studiów jako wartościowego elementu życiorysu studenta.

Aby osiągnąć powyższe cele konsorcjum stworzy mapę praw i przepisów dotyczących uznawania zaangażowania społecznego w krajach europejskich. Przeprowadzone zostaną również studia przypadków poszczególnych uniwersytetów (w tym Uniwersytetu Warszawskiego), aby pogłębić wiedzę i wyodrębnić najlepsze praktyki w dziedzinie. Opracowane zostaną również szkolenia dla kadry uniwersyteckiej oraz system online, który pozwoli na ujednolicenie sposobów określania i uznawania określonych umiejętności zdobytych przez studentów. W finalnej fazie projektu konsorcjum opracuje vademecum przeznaczone dla kadry i studentów. Przygotowany będzie również zbiór rekomendacji i dobrych praktyk, który zostanie przedstawiony władzom i decydentom na poziomie lokalnym i europejskim.

Projekt pozwoli europejskim uczelniom lepiej zrozumieć i doceniać proces zaangażowania społecznego, wprowadzać odpowiednie procedury oraz wdrażać nowe zajęcia związane z tematyką wolontariatu i zaangażowania społecznego.

Na poziomie indywidualnym, projekt pozwoli studentom na rozpoznanie i określenie zdobytych podczas wolontariatu umiejętności. W ten sposób projekt przyczyni się do budowania aktywnych i świadomych obywateli zaangażowanych w budowę wspólnoty zarówno na lokalnym jak i europejskim poziomie.

Karta projektu:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-FR01-KA203-047985

W razie pytań do Państwa dyspozycji jest Pani:

Katarzyna Kucharska
Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

Budynek BUW, ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
http://wolontariat.uw.edu.pl

https://www.facebook.com/UCWUW
Tel. 22 55 27 204
Tel. +48 795 518 226
wolontariat@uw.edu.pl

 

 • Targi i Konferencje NAWA w 2019 roku

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do rejestracji na polskie stoiska organizowane na targach i konferencjach w 2019 roku.

zaproszenie

strona internetowa

 

Więcej informacji o wydarzeniu na www

Video

 

 • Direct to Internationalization, NAWA, Gdańsk, 19 października 2018

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza na III spotkanie z cyklu Direct to Internationalization, które odbędzie się 19 października w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Podczas spotkania odbędzie się dyskusja na temat możliwości wykorzystania zagranicznych Alumnów do promocji uczelni. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat rynku edukacyjnego na Bliskim Wschodzie oraz w Wietnamie. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną również zasady nowego programu NAWA International Alumni, który zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku. Direct to Internationalization to wyjątkowe miejsce dla praktyków umiędzynarodowienia. Zapraszamy do udziału!

Program i rejestracja

 

 •  EIT Awareness Day

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii w Budapeszcie (EIT) organizują w dniu 25 września br. w Warszawie „EIT Awareness Day”.

„EIT Awareness Day”ma na celu przybliżyć działalność EIT oraz tzw. Wspólnot Wiedzy i Innowacji działających w Europie. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli przemysłu, nauki i edukacji. Wstęp jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja.

Agenda

Zaproszenie

 

 • XII Niemiecko-Polskie Kolokwium 2018, Dessau (Niemcy), 28-31 sierpnia 2018

pt. Usługi studenckie w zmieniającym się kontekście politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym”„Usługi studenckie w zmieniającym się kontekście politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym

Program

Rejestracja

Program i rejestracja

 

 

Agenda: 12.06.2018; 13.06.2018; 14-15.06.2018

Register

 

Agenda

Register

 

Programme

 

Register

 

Programme

 

Program Polskie Powroty – nie wprowadzając ograniczenia dziedzin nauki, wieku czy kraju zatrudnienia jest skierowany do wszystkich Polaków, którzy po okresie zatrudnienia za granicą chcą swój rozwój naukowy kontynuować w Polsce. Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków.  

Do kogo skierowany jest program?
Program kierujemy do naukowców: posiadających obywatelstwo polskie; posiadających co najmniej stopień naukowy doktora; nieposiadających zatrudnienia w Polsce; powracających do kraju po co najmniej 2-letnim okresie udokumentowanej pracy w zagranicznej uczelni/ instytucie badawczym lub naukowym/ w dziale badawczym zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski; aktywnych, czyli takich, którzy w czasie pobytu poza granicami Polski przez okres co najmniej 2 pełnych lat (w okresie liczonym od początku 2014 r.) prowadzili badania, dydaktykę lub inną działalność naukową. Dopuszcza się możliwość występowania przerw w aktywności naukowej w 2-letnim okresie pobytu za granicą (np. w związku z urlopem macierzyńskim, wychowawczym, zdarzeniami losowymi, itp.).

Co NAWA oferuje w ramach programu?
W programie finansowane są: wynagrodzenie Powracającego Naukowca (w tym koszty pracodawcy); wynagrodzenie dwóch członków tworzonej przez niego Grupy Projektowej (w tym koszty pracodawcy); koszty przesiedlenia Powracającego Naukowca; koszty adaptacji miejsca pracy.

Czego oczekujemy od Powracających Naukowców?
Zadaniem Powracającego Naukowca jest stworzenie własnej Grupy Projektowej i aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania, a także prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie prac rozwojowych/wdrożeniowych. W ramach projektów finansowanych w programie Wnioskodawcy planują aktywności naukowe do zrealizowania w czasie trwania projektu. Powracający Naukowiec będzie mógł także wesprzeć instytucję goszczącą, łącząc prace badawcze z pełnieniem funkcji kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich.

Kto składa wniosek w programie?
Wnioskodawcą w programie mogą być: uczelnie, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 poz. 2183); jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, z późn. zm.); instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.); międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej planujące zatrudnić Powracającego Naukowca. Co ważne, Wnioskodawcy nie ponoszą dodatkowych kosztów zatrudnienia Powracającego Naukowca i członków Grupy Projektowej. Grant z NAWA pokryje bowiem także koszty pracodawcy (kwoty brutto brutto). Wkład własny Wnioskodawcy także nie jest obligatoryjny, choć może on podwyższyć z własnych środków budżet projektu z własnych środków.

Ile trwa projekt?
Projekty mogą trwać od 36 do 48 miesięcy, przy czym realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2018 r. i nie później niż 30 czerwca 2019 r.

Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski w Polskich Powrotach można składać do 31 maja br. – wyłącznie w systemie teleinformatycznym NAWA, pod adresem: https://programs.nawa.gov.pl/login

Budżet projektu
W ramach projektu uprawnione jest finansowanie przez okres od 36 do 48 miesięcy działań związanych z:

-kosztami wynagrodzenia Powracającego Naukowca, przy czym kwota ta jest zróżnicowana w zależności od etapu jego kariery naukowej i wynosi:

 • 350 000 zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat doświadczonego naukowca (wraz z kosztami pracodawcy);
 • 240 000 zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat naukowca posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, niespełniającego wymogów dotyczących doświadczonego naukowca (wraz z kosztami pracodawcy);

-kosztami wynagrodzenia dla nie więcej niż dwóch członków Grupy Projektowej tworzonej przez naukowca – w wysokości łącznej 180 000 zł rocznie;

-kosztami przesiedlenia Powracającego Naukowca oraz jego rodziny – w maksymalnej wysokości 30 000 zł brutto;

-kosztami adaptacji i organizacji miejsca pracy – w maksymalnej wysokości 25 000 zł brutto.

Kontakt w NAWA
Osobą do kontaktu w sprawach programu jest:
Magdalena Kachnowicz
tel. 22 390 35 39
magdalena.kachnowicz@nawa.gov.pl; researchers@nawa.gov.pl

 

Podczas misji edukacyjnej w Bogocie, która odbędzie się w terminie 14-16 kwietnia 2018 r. zainteresowane uczelnie będą miały możliwość wzięcia udziału w największych targach edukacyjnych w Kolumbii – Expo Estudiante, prezentując swoją ofertę edukacyjną przed studentami oraz na narodowym stoisku edukacyjnym „Ready, Study, GO! Poland”. Dodatkowo NAWA wraz z Ambasadą RP w Bogocie zorganizuje spotkania z największymi i najbardziej prestiżowymi uczelniami w Kolumbii.
Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/promocja-i-targi/targi/22-targi-expo-estudiante-w-kolumbii
Program wydarzenia: https://nawa.gov.pl/images/INFOPACK_Kolumbia.pdf

Udział uczelni i instytucji w wydarzeniach organizowanych przez NAWA w ramach kampanii „Ready, Study, GO! Poland” jest bezpłatny. Uczelnie oraz instytucje pokrywają jedynie koszty związane z delegacją swoich pracowników (transport, hotele, ubezpieczenie).
W razie pytań prosimy o kontakt z zespołem Promocji i Komunikacji NAWA: media@nawa.gov.pl

 

Ministerstwo Badań, Technologii i Szkolnictwa Wyższego (Ministry of Research, Technology and Higher Education, MORTHE)
Indonezji ogłosiło nową, zreformowaną edycję programu stypendialnego dla wykładowców politechnik i wydziałów technicznych uniwersytetów. Program o nazwie Vocational Competence Retooling Scholarship Program for Lecturers of Vocational Higher Education przewiduje wysłanie ok. 200 wykładowców na szkolenia w zagranicznych politechnikach, uniwersytetach i szkołach medycznych. W związku z tym MBTSW Indonezji zaprasza polskie uczelnie do pilnego składania propozycji zorganizowania szkoleń dla grup indonezyjskich wykładowców. Szkolenia te powinny być organizowane przez wydziały zajmujące się jednymi z następujących dziedzin wiedzy:

-Energia (ropa i gaz, energia geotermalna, proces rafinacji, kwestie środowiskowe);
-Rolnictwo i żywność (uprawa, przetwórstwo spożywcze,  bezpieczeństwo żywności, rybołówstwo, akwakultura);
-Connectivity, w tym transport (przemysłowa produkcja środków transportu, ich podzespołów i części zamiennych; kwestie morskie, w tym nawigacja i budowa statków; automatyzacja przemysłowa, budowa i rozbudowa portów, lotnictwo) oraz IT (analityka big data, sztuczna inteligencja, administracja baz danych, audyt IT, systemy cyberbezpieczeństwa);
-Zdrowie (pielęgniarstwo, dietetyka, elektromedycyna);
-Turystyka (zarządzenie firmą turystyczną,  zrównoważone zarządzanie miejscem turystycznym).

Ponadto istnieje możliwość zaproponowania szkoleń w tematach pokrewnych, wykraczających poza wymienione wyżej. Wymaga to jednak od polskiej uczelni uzasadnienia, że szkolenie to jest relewantne dla rozwoju gospodarczego Indonezji.

Przygotowywane przez uczelnie propozycje szkoleń powinny brać pod uwagę poniższe zastrzeżenia:
-Długość szkoleń to 8-12 tygodni;
-Szkolenia powinny być przeprowadzone co do zasady pomiędzy majem a wrześniem 2018 r.
-Językiem wykładowym szkoleń jest j. angielski;
-Grupy indonezyjskich uczestników powinny składać się z 15-30 osób;
-Szkolenia powinny kończyć się przyznaniem uczestnikom „certyfikatu kompetencji” (certificate of competence), najlepiej uznawanego międzynarodowo, bądź posiadającego formę, która pozwoli posłużyć się nim w międzynarodowym obiegu. Jeśli wydanie takiego certyfikatu nie jest możliwe, dopuszczalny (acz niepreferowany) jest certyfikat uczestnictwa. Przed jego przyznaniem strona indonezyjska oczekuje przeprowadzenia „testu kompetencji” i ew. napisania raportów przez uczestników;
-Indonezyjscy wykładowcy uczestniczący w szkoleniach z reguły posiadają tytuł licencjata bądź magistra, rzadziej stopień naukowy doktora;
-Celem szkoleń nie jest polepszenie metodologii nauczania/prowadzenia wykładów. Jest nim zwiększenie kompetencji i praktycznej wiedzy uczestnika w dziedzinie, w której się specjalizuje. Dlatego komponent teoretyczny dotyczący dziedziny lub metodologii nauczania nie powinien być większy niż 10-30%, zaś 70-90% powinna stanowić praktyka;
-Strona indonezyjska oczekuje, że centralną częścią kursu będzie praktyka/staż w przedsiębiorstwie lub instytucji działającej w obszarze, w którym prowadzone jest szkolenie (np. klinika, stocznia, port, przedsiębiorstwo naftowe, firma IT o wysokiej specjalizacji etc.). Dlatego szczególnie zachęcane są uczelnie posiadające partnerstwa z takimi instytucjami. Jeśli przedsiębiorstwa nie są w stanie zaakceptować krótkiego stażu, uczelnia powinna zaproponować komponent praktyczny w formie wykładów bądź ćwiczeń z praktykami;
-Oferta uczelni powinna odnosić się do powyższych zastrzeżeń  oraz zawierać w szczególności:
przybliżony program szkolenia z podziałem na tygodnie;
cenę obejmującą czesne oraz zakwaterowanie (ew. również wyżywienie);
oczekiwany poziom znajomości j. angielskiego uczestników (proponowany przez ministerstwo poziom to egzamin TOEFL na poziomie 500 pkt lub IELTS na poziomie 5.5).

MORTHE oczekuje przesłania przez uczelnie wstępnych propozycji do końca lutego br. Powinny one zawierać jak najwięcej z wymienionych elementów. Jednak jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza również propozycje bardziej ogólne, które następnie zostaną uszczegółowione w trakcie indywidualnych negocjacji pomiędzy MORTHE a uczelnią.

Zainteresowane uczelnie proszone są o przesyłanie propozycji szkoleń bezpośrednio do MORTHE w podanym wyżej terminie w formie elektronicznej na:

Ms. Deis Savitri Asrtsheila
Section Head of Vocational Higher Education Institution Development II
DGIRTHE – MORTHE
pkptvokasi@ristekdikti.go.id
Tel. +62 81288281233

Mr. Heddy R. Agah
Expert Team Leader
For Retooling Scholarship Program for Lecturers of Vocational Higher Education
DGIRTHE – MORTHE
heddyagah@yahoo.co.id
Tel. +62 816855913

Powyższe osoby udzielają również dodatkowych informacji.

Ostateczna propozycja powinna dodatkowo być wysłana do wiadomości na adresy pracowników MORTHE dindisulaeman@gmail.com oraz yennahmulia.winata@gmail.com oraz dyplomaty z Ambasady RP michal.weglarz@msz.gov.pl, a także do Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW malgorzata.hofman@nauka.gov.pl.  

 

 • Magna Charta Universitatum - 23 May 2018 - Workshop in Paris

The Magna Charta Observatory aims to promote university values by encouraging academic institutions to sign the Magna Charta Universitatum (more than 800 universities worldwide are signatories) and by organizing seminars on these values. Therefore, the MCO is organizing a workshop on Integrity: a cornerstone value for Higher Education and Research, immediately prior to the European Higher Education Area Ministerial Conference and the Bologna Follow-up Group Meeting.

The workshop will be held on 23 May 2018 at the Conference des Présidents d’Université (CPU) in Paris and focuses on the concrete implementation of integrity and ethics values in education and research.

Online registration is now open! Register

Magna Charta Observatory
Via Zamboni 25 - 40126 Bologna - Italy
Tel. +39.051.2098709
E-mail: magnacharta@unibo.it 
www.magna-charta.org

 

 • University – Business Cooperation – A Partnership for Modernisation and Growth (22-23 February 2018, Sofia, Bulgaria)

The European Commission, in partnership with the Bulgarian Ministry of Education and Science and the Bulgarian Employers organisation will host the next thematic University-Business Forum ‘University – Business Cooperation – A Partnership for Modernisation and Growth’. The event is organised in the framework of the first ever Bulgarian Presidency of the Council of the European Union and will take place at the National Palace of Culture (NDK) in Sofia on the 22nd and 23rd February 2018.

Celebrating University Business Forum’s 10th anniversary, the day and a half event will bring together around 300 representatives from higher education and business as well as local, regional and public authorities. The participants will address how modernisation and growth can be supported through more effective links and relationships between higher education institutions and business.

The forum will be opened by the European Commissioner for Education, Youth, Sport and Culture, Mr Tibor Navracsics and the Bulgarian Minister of Education and Science, Mr Krasimir Valchev.

The event will be structured around the three following themes:

- Leadership, Management and Governance
- Driving Regional Innovation and Development
- Entrepreneurship Education and Development

The Forum will start in the morning of 22nd February and run until mid-day of 23rd February. A half-day cultural programme after the closing of the event will be offered for those who are interested.

The Online registration will open soon.

The UBForum Team
European Commission
Directorate-General Education, Youth, Sport and Culture

 

The briefing focusses on the joint report on Phase 1 negotiations between the EU and the UK Government and what that means for the higher education and research sector. The aim of the briefing is to reduce the uncertainties the sector has faced these past 18 months and make sure the European partners know that they can continue working with colleagues in the UK.

Universities UK’s International Higher Education Forum (IHEF) 2018 (14 March 2018, Nottingham, UK)

 

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

 • Konferencja SZANSE I WYZWANIA DLA POLSKICH WYDAWNICTW I CZASOPISM NAUKOWYCH, Warszawa, 21 maja 2019 r.

zaproszenie

program

 • IV Ogólnopolska Konferencja Akademickich Biur Karier

prgram

karta zgłoszenia

 • Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

27 czerwca br. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju zaprasza na inaugurację innowacyjnej platformy współpracy pn. "Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030". Wydarzenie będzie okazją do przedstawienia polskiego raportu na temat realizacji celów Agendy 2030, który w lipcu br. będzie zaprezentowany na forum ONZ.

Zaproszenie

Program konferencji

 • Czwarty nabór w programie Interreg Europa

18 kwietnia br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone ostatniemu naborowi w programie Interreg Europa (7 maja - 22 czerwca 2018). Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym programie.

Program konferencji

Rejestracja

 • 2 marca 2018 r. w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie odbędzie się konferencja Otwartość i odpowiedzialność społeczna

  Program konferencji

 • Trzeci nabór w programie Interreg Europa Środkowa

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie www.ewt.gov.pl.
Termin składania wniosków upływa 25 stycznia 2018 r.

Dodatkowo – 10 stycznia br. – odbędzie się Seminarium informacyjno-konsultacyjne. Podczas spotkania do dyspozycji będą kontrolerzy wydatków z Centrum Projektów Europejskich, którzy pomogą w zakresie planowania budżetu oraz pracownicy Ministerstwa Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa Środkowa), specjalizujący się w programach i projektach współpracy transnarodowej.
Program seminarium
Rejestracja

W programie Interreg Region Morza Bałtyckiego trwa prawdopodobnie ostatni nabór wniosków o dofinansowanie. Unijne środki są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z osobowością prawną, w tym z całej Polski.

Program umożliwia współpracę z państwami skandynawskimi, republikami nadbałtyckimi oraz północno-wschodnimi Niemcami w tematach związanych z transportem, zasobami naturalnymi, w tym ochroną środowiska, i innowacjami. Polscy partnerzy uczestniczą we wspólnym planowaniu, wymianie doświadczeń, wprowadzają innowacje (np. przez działania pilotażowe) i zyskują dostęp do bardziej zaawansowanych rozwiązań. Dzięki projektom finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Nabór zakończy się 9 kwietnia 2018 roku, teraz jest dobry czas na przygotowanie się do udziału w międzynarodowych projektach, znalezienie partnerów, skonsultowanie się, w tym przykładowo w zakresie budżetu itp.

 • 26 lutego 2018 r. w Warszawie odbędzie się warsztat Ochrona Danych Osobowych w świetle Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z perspektywy władz uczelni organizowany przez Fundację na rzecz Jakości Kształcenia.

Zaproszenie
Program warsztatu

 

SPRAWY NAUKI

 • OECD warsztaty dla Interesariuszy - Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 

28 maja 2019 r. w Warszawie odbędą się warsztaty OECD dla Interesariuszy, w ramach kontynuacji prac nad częścią szczegółową Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Rejestracja została przedłużona do 23 maja 2019 r.

zaproszenie
agenda

W dniach 19-20.09.br., w Helsinkach, Komisja Europejska organizuje największe spotkanie informacyjno-brokerskie w obszarze ICT dla Programu H2020 – ICT Proposers’ Day 2019. Podczas tego spotkania prezentowane będą tematy konkursów związanych z ICT w ostatnim roku programu H2020.

Osobą do kontaktu w sprawach dofinansowania wyjazdu na ICT Proposers’ Day 2019jest Pani Aleksandra Ihnatowicz, ekspert z KPK PB UE, e-mail: aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl  

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają na “Dzień z Horyzontem 2020”, który odbędzie się w dniu 4 kwietnia br. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie.

 • Successful R&I in Europe 2019-10th European Networking Event, 14-15 lutego 2019, Düsseldorf

Jest to już dziesiąta edycja tego wydarzenia. Celem spotkania jest nawiązanie kontaktów pod kątem przyszłych konsorcjów projektowych w Programie Horyzont 2020.W tym roku wydarzenie skupi się na następujących obszarach:

 • Information and Communication Technologies (ICT)
 • Nanotechnology, Materials and Manufacturing (NMM)
 • Energy
 • Circular Economy
 • Life Sciences
 • Transport
 • Innovative Public Procurement (PCP/PPI)

Szczegółowe informacje (agenda i rejestracja) znajdują się na stronie internetowej wydarzenia:
https://horizon2020.zenit.de/en/event/successful-ri-in-europe-2019-14022019-2/.
Rejestracja jest otwarta do 7 lutego 2019.

Propozycje wystąpień podczas konferencji można składać do 28 stycznia br. (tzw. Call for Presentations został wydłużony). Osoby, które zostaną wybrane przez organizatora do wygłoszenia prezentacji podczas sesji tematycznych, będą miały zapewniony bezpłatny udział w konferencji.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, ze strony KPK PB UE, informacji o spotkaniu udziela:

p. Małgorzata Szołucha
Koordynator w obszarze: Technologie informacyjne i komunikacyjne w Programie H2020
Tel.: +48 664 032 128
Tel.: +48 22 828 74 83
Email: malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl

W dniach 20 czerwca 2018 r. w Warszawie oraz 21 czerwca 2018 r. w Krakowie odbędą się Dni Informacyjne z obszaru Upowszechniania Doskonałości i Zapewnienia Szerszego Uczestnictwa - Widening Info Days PL. Wydarzenie organizowane jest przez KPK PB UE we współpracy z Komisją Europejską (KE).

Widening Fellowships to wyjątkowa szansa dla polskich instytucji na ściągnięcie do swoich zespołów badawczych obiecujących naukowców z całego świata. Dzięki temu mechanizmowi naukowcy, którzy będą starać się o granty indywidualne MSCA wraz z polskimi instytucjami, będą mieli większe szanse na otrzymanie grantu.

 • Kongres Impact'18, 13-14 czerwca 2018, Kraków

Podczas Kongresu Impact'18 zostaną poruszone nastepujące tematy: badania naukowe i rozwój technologiczny, cyfryzacja usług publicznych, fintech, biotechnologia, nowoczesny transport.

Krótki opis wydarzenia

Onepager o działaniach dedykowanych dla środowiska akademickiego

Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest od 2001 r. za sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE, których celem jest wzmocnienie doskonałości naukowej i podniesienie konkurencyjności gospodarczej Unii Europejskiej. Tegoroczne Kryształowe Brukselki podsumują okres ostatnich 20 lat, począwszy od 5. Ramowego UE, poprzez 6 . i 7. Program Ramowy UE i skończywszy na Programie Ramowym Horyzont 2020.

Kandydatów do nagrody indywidualnej można zgłaszać za pośrednictwem formularza do dnia 24 kwietnia 2018 r.

Opis formularza
Regulamin

 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje konferencję i warsztaty: „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC)  nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”.
Wydarzenie odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56 w Warszawie.
Konferencja i warsztaty objęte są honorowym patronatem Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także honorowymi patronatami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) informuje, w 2018 r. Komisja Europejska przedłoży kompleksowe propozycje dotyczące nowej generacji programów finansowych w ramach planowania budżetu UE po 2020 r. Wymaga to starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości.
W ramach tych przygotowań Komisja rozpoczęła szereg publicznych konsultacji skupionych na kluczowych obszarach polityki. Ich celem jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane. KPK PB UE zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach, albowiem wyrażone w nich opinie zostaną uwzględnione w obecnych pracach nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi. Więcej

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) informuje, że Komisja Europejska ogłosiła nowe programy pracy w obszarach tematycznych unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na lata 2018–2020 oraz programu Euratom na lata 2018-2020 (komunikat prasowy – LINK). W opublikowanych programach pracy zawarte są tematy i daty rozpoczęcia konkursów w ostatnich trzech latach trwania programów.
To ważna wiadomość dla uczelni, instytutów, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie Horyzont 2020.

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.