KRASP

Posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego


Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 31 maja 2019 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynia

Protokół LOG IN

Prezentacje:

prof. Zbigniew Błocki: Wsparcie przez NCN nowych szkół doktorskich

dr Piotr Wojtulek: Bariery rozwoju kariery młodych naukowców

prof. Marek Krawczyk: Szanse i wyzwania dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych 

prof. Tomasz Szapiro: Wybory do pierwszej Rady Doskonałości Naukowej

Mariusz Nowak: LUPA - wspomaganie organizacji imprez masowych

Cecylia Szymańska: Transformacja cyfrowa uczelni wyższych - Program Microsoft 

prof. Michał Bilewicz: Uniwersytet różnorodny politycznie i kulturowo czyli jak wspiąć się na naukowe szczyty

prof. Jerzy Woźnicki: Wybrane działania FRP-ISW adresowane do uczelni członkowskich KRASP (aktualnie realizowane)

Michał Gajda: Franco-Polish Winter Doctoral School – PhD Candidates workshops for the 100th anniversary of cooperation

prof. Tomasz Szapiro: Relacje z NAWA

 

TECZKA

Materiały oznaczone (*) znajdują się także w zestawie materiałów przygotowanych na posiedzenie Prezydium, udostępnionych na stronie

https://www.krasp.org.pl/pl/Dzialalnosc/Posiedzenia_organow_KRASP/Posiedzenia_Prezydium_KRASP

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

sesja 1

program posiedzenia

1.2. Przyjęcie porządku obrad
- projekt porządku obrad

1.6. Kształcenie nauczyieli
- stanowisko KRUPed - rozporządzenie w sprawie studiów

1.7. Wnioski z konferencji dotyczącej czasopism i wydawnictw naukowych
- program konferencji

sesja 3

3.2. Informacje Przewodniczącego KRASP o działaniach KRASP
- informacje Sekretariatu

3.5. Sprawozdanie z działalności KRASP w 2018 r.
- wyciąg ze Statutu (*)
- zasady audytu wewnętrznego (*)
- sprawozdanie

Wydrukowane sprawozdanie będzie umieszczone w materiałach uczestników posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego.

 3.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej
- stanowisko

3.7. Uchwały Zgromadzenia
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP w 2018 r. (*)
- uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP (*)

3.8. Informacje o inicjatywach FRP
- notatka o inicjatywach FRP

3.9. Kalendarz

 

 

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 16 listopada 2018 r., ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Protokół LOG IN

prezentacje:

Finansowanie uczelni w świetle przepisów Ustawy 2.0

Sporządzanie wykazów: wydawnictw monografii naukowych, czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Infrastruktura informatyczna dla nauki w Polsce

Infrastruktura dla e-Nauki

Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa - możliwości dla polskich uczelni

Transmisja systemu komunikacji naukowej. Otwarta Nauka: 2018 +

Otwarta Nauka - cOAlition S

TECZKA

Materiały oznaczone (*) znajdują się także w zestawie materiałów przygotowanych na posiedzenie Prezydium, udostępnionych na stronie

http://www.krasp.org.pl/pl/Dzialalnosc/Posiedzenia_organow_KRASP/Posiedzenia_Prezydium_KRASP

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

program posiedzenia 

sesja 1

1.2. Przyjęcie porządku obrad

-       projekt porządku obrad

sesja 2

2.1. Spotkanie delegacji KRASP z komisarzem C. Moedasem - informacja

-       informacja o spotkaniu

2.4. Transformacja systemu komunikacji naukowej

-       EUA Open Access Survey - raport ogólny (prezentacja)

-       EUA Open Access Survey - Country Report dla Polski

-       EUA Roadmap on Research Assessment in the Transition to Open Science

2.5. Otwarta Nauka – cOAlition S

-       cOAlitionS preamble

-       cOAlitionS National Funders

-       mejl do min. P. Mullera

załącznik

sesja 3

3.2. Zmiany w Statucie KRASP

-       wyciąg z obecnego Statutu (*)

-       projekt nowego Statutu/zmian w Statucie – wersja z komentarzami (*)

-       projekt uchwały

załącznik 1 i załącznik 2  (*)

3.3. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP

3.5. Informacja o działaniach w sprawie wiz dla studentów-cudzoziemców 

-       notatka rektora MT ze spotkania 19.07 (*)

-       spotkanie 30.08 – agenda (*)

-       spotkanie 19.09 – agenda (*)

 

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 8 czerwca 2018 r., Poliechnika Koszalińska

Protokół LOG IN

prezentacje:
prof. Jerzy Woźnicki
Prace nad ustawą 2.0: Wpływ partnerów środowiskowych. Informacja o działaniach Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP

prof. Tomasz Szapiro
European Universities and related issues

prof. Tomasz Szapiro
European year of cultural heritage

prof. Aleksander Bursche
DARIAH-PL - Gdzie jesteśmy, dokąd idziemy?

prof. Maciej Żylicz (nieobecny na posiedzeniu)
Nowy konkurs FNP w 2018 r. dla Jednostek Naukowych. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

prof. Łukasz Sułkowski
PCG Academia - Projekty dedykowane uczelniom

Tomasz Lewiński
FJK dla uczelni

Tomasz Gol
Polskie szkoły wyższe ubezpieczone na zasadach wzajemności

 

TECZKA

Materiały oznaczone (*) znajdują się także w zestawie materiałów przygotowanych na posiedzenie Prezydium, udostępnionych na stronie

http://www.krasp.org.pl/pl/Dzialalnosc/Posiedzenia_organow_KRASP/Posiedzenia_Prezydium_KRASP

Niektóre z materiałów (m.in. porządek obrad) mają status projektów, które będą przedmiotem obrad Prezydium KRASP. Ich treść może zatem ulec zmianie.

program posiedzenia

sesja 1

1.2. Przyjęcie porządku obrad

-       projekt porządku obrad

1.4. Wprowadzenie do dyskusji – wkład KRASP do prac nad ustawą

ustawa i wybrane rozporządzenia (5 kwietnia 2018 r.) + poprawki (24 maja 2018 r.)

ustawa – przepisy wprowadzające (5 kwietnia 2018 r.) + poprawki (24 maja 2018 r.)

-       uwagi KRASP z 30 maja (*)

1.5. Następstwa wydarzeń na Uniwersytecie Szczecińskim

-       pismo KRASP do Premiera (*)

-       pismo Kancelarii Premiera do MSWiA (*)

-       pismo Prokuratury do rektora USz (*)

sesja 2

2.1. European University Networks

-       materiał prof. W. Banysia z posiedzenia RGNiSW (*)

-       pismo (open letter) do komisarza Carlosa Moedasa (*)

-       Distributed Excellence (*)

-       dokument Living up to the Significance of Universities for the Future of the EU (*)

2.2. DARIAH-PL - rola w strukturach europejskich

cele, misja, struktura i działalność konsorcjum DARIAH-PL

2.3. Konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

-       konkurs - materiał prasowy

2.5. Działania Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia

-       zaproszenie na seminarium

-       program seminarium

sesja 3

3.2. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP – sprawy krajowe

3.3. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP – sprawy międzynarodowe

informacje Sekretariatu

3.5. Sprawozdanie z działalności KRASP w 2017 r. 

-       wyciąg ze Statutu (*)

-       zasady audytu wewnętrznego (*)

sprawozdanie

Wydrukowane sprawozdanie będzie umieszczone w materiałach uczestników posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego

3.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej

stanowisko Komisji

3.7. Uchwały Zgromadzenia

-       uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP w 2017 r. (*)

-       uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP (*)

_____________________________________________________________________

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 12-13 października 2017 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Protokół LOG IN

Prezentacje:
prof. T. Szapiro
O nowych wskaźnikach rankingów Perspektyw
L. Lato
IROs Forum - internacjonalizacja w praktyce administracyjnej
D. Piekut
Akademicki Związek Sportowy - Bądź sprawny i aktywny. Sport studencki 2017

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 8-9 czerwca 2017 r., Politechnika Wrocławska

Protokół LOG IN

Prezentacje:
prof. J. Woźnicki
20 lat KRASP – pozycja KRASP z perspektywy krajowej
prof. J. Woźnicki
Wyniki prac Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP
prof. W. Banyś
Uniwersytet III Generacji – Ścieżki kariery akademickiej w krajach UE – nowa ścieżka kariery akademickiej w Polsce
M. Gajda
Projekt założeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym – Doktorat 2.0
prof. Z. Błocki
Centra Doskonałości Dioscuri
R. Kamiński (PARP)
Baza Usług Rozwojowych zasady funkcjonowania oraz korzyści dla uczelni
prof. J. Filek
Wsparcie edukacyjne studentów z niepełnosprawnością

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 18 listopada 2016 r., SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Protokół  LOG IN

Prezentacje: 
prof. J. Rużyłło
Polityka kadrowa w badawczych uniwersytetach amerykańskich – na przykładzie Penn State University
dr P. Rzodkiewicz
FJK dla uczelni
A. Dunaj
Absolwent uczelni bliżej rynku pracy
W. Mundt
Stowarzyszenie PR i promocji uczelni polskich PRom
prof. J. Woźnicki
Rola KRASP w działaniach na rzecz zmian systemowych w szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce – wczoraj, dziś, jutro. Działalność programowa
prof. J. Woźnicki
Zadania, tryb i uwarunkowania działania Komisji ds. strategicznych problemów szkolnictwa wyższego KRASP w kadencji 2016-20
prof. M. Karoński
Narodowe Centrum Nauki
prof. T. Szapiro
Komisja ds. Akredytacji i Rankingów. Uwagi nt. działania komisji

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

2012-2016

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, 3-4 czerwca 2016 r., Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska

Protokół LOG IN

Prezentacje:
T. Siek, P. Mikuła – Deloitte
Najważniejsze aktualne kwestie podatkowe w uczelniach
prof. M. Niezgódka
Otwarta nauka – sytuacja w Polsce na tle trendów europejskich
T. Psonka – Elsevier
Finansowanie i współpraca międzynarodowa a cytowalność uczelni
A. Zawistowska – TUW PZU
Zasada wzajemności w ubezpieczaniu szkół wyższych
J. Brdulak
Informacja o inicjatywach Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia
prof. J. Woźnicki
Informacja o działaniach Fundacji Rektorów Polskich
W. Siwiński
Study in Poland

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.