KRASP

Posiedzenia Prezydium KRASP - kadencja 2020-2024


Posiedzenie Prezydium KRASP, 24 listopada 2022 r., Poznań (UAM)

TECZKA

program

1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

3. Projekt nowelizacji Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

4. Stanowisko KOiL w sprawie uchwał KRUP z 1 lipca w sprawie:

5. Stanowisko KOiL w sprawie uchwał KRUP z 4 listopada w sprawie:

6. Anniversary of the Magna Charta Universitatum - Universities engaging with Society in Turbulent Times Anniversary

8. Spotkanie z przedstawicielami Ambasady i uczelni brytyjskich, AGH (8-9 września) 

9. Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia

 

Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 2 września 2022 r.

Notatka; Załączniki: Identyfikacja KRASP, program


Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 11 lipca 2022 r.

Protokół

Posiedzenie Prezydium KRASP, 9 czerwca 2022 r., Uniwersytet Warszawski

Protokół

Posiedzenie Prezydium KRASP, 31 marca 2022 r., Politechnika Wrocławska

Protokół

Prezentacje:
Svitlana Onyshchenko - prezentacja Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy

Marek Niezgódka - Otwarta Nauka 2022: czas refleksji, czas działania

Jerzy Woźnicki - Projekt Polsko-Ukraiński sygnowany przez KRASP-FRP-ZRUU, realizowany przez PW, na zlecenie MEiN w 2022 r. (kontynuacja prac od roku 2018)

 Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 25 stycznia 2022 r.

Protokół

Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 26 listopada 2021 r.

Protokół

Posiedzenie Prezydium KRASP, 21 października 2021 r., Uniwersytet Morski w Gdyni

Protokół

TECZKA

program

1.Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

2.Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia Plenarnego

3.Wybory członków RGNiSW

-      wyciąg z ustawy PSWN

-      uchwała ZP

-      skład Komisji Wyborczej

-      dotychczasowe działania Biura/Komisji

-      karta do głosowania (wzór)

-      procedura wyborów

5. Stanowisko KRASP w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

6. Dyskusja/propozycja uchwały w sprawie członkostwa zwyczajnego KRASP w Polskim Komitecie Olimpijskim

Uchwała Zarządu PKOl w sprawie zasad i kryteriów warunkujących uzyskanie członkostwa w PKOl

Warunki włączenia w poczet członków PKOl

 

Posiedzenie Prezydium KRASP, 22 września 2021 r., Uniwersytet Warszawski

Protokół

Posiedzenie Prezydium KRASP, 8 lipca 2021 r., Politechnika Warszawska

Protokół ze wspólnego posiedzenia KRASP, RGNiSW, PAN

Protokół

TECZKA

program

Sesja 1

Wspólne posiedzenie Prezydiów KRASP, RGNiSW i PAN

Porządek obrad

Sesja 2

Posiedzenie Prezydium KRASP

 1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad
 2. Informacje (organizacyjne) Przewodniczącego KRASP i Rektora-gospodarza
 3. Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia
 4. Powołanie komisji roboczych
 5. Projekt stanowiska Zgromadzenia Plenarnego w sprawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczących prowadzenia studiów wspólnych 
 6. Powołanie Komisji Wyborczej KRASP w sprawie wyborów na członków do RGNiSW
 7. OPI/POL-on, SEDN – prof. Celina Olszak (informacja Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP)
 8. Kalendarz KRASP
 9. Sprawy wniesione

Posiedzenie Prezydium KRASP, 28 maja 2021 r., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Protokół

Prezentacje:
prof. Marek Pawełczyk - Wynagrodzenie uzupełniające w projektach. PAKT - Premia dla AKTywnych

prof. Jolanta Rudzka-Habisiak - Uczelnie i forma zdalna w ich działalności w roku akademickim 2020-2021

TECZKA

program

 1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad
 2. Informacje (organizacyjne) Przewodniczącego KRASP i Rektora-gospodarza
 3. Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia
 4. Funkcjonowanie uczelni w nowym roku akademickim 2021/2022 w okresie (po) pandemii
 5. Ocena działalności KRASP w 2020 r.

  a) sprawozdanie z działalności KRASP w 2020 r.

  b) stanowisko Komisji Rewizyjnej

  c)  projekt uchwał Zgromadzenia Plenarnego w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania za 2020 r. oraz udzielenia absolutorium Prezydium KRASP

 6. Wybory do RGNiSW
 7. Wniosek Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku o nabycie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP
 8. Współpraca z KSN NSZZ „Solidarność”, ZNP
 9. Wyniki ankiety KAiR 
 10. KII – platforma OPI
 11. Premia dla AKTywnych „PAKT” – zapisy regulaminu wynagradzania
 12. KRASP partnerem Forum Jakości 2021 Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 13. Projekt przeglądu członkostwa EUA
 14. Informator KRASP
 15. Kalendarz KRASP
  Prezydium KRASP + Zgromadzenie Plenarne KRASP w formule tradycyjnej: 8-9 lipca, Politechnika Warszawska
 16. Sprawy wniesione

 

Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 30 kwietnia 2021 r.

Protokół

 

Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 26 marca 2021 r.

Protokół

Prezentacje:
Mateusz Grochowski, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP Ewaluacja procesu kształcenia z perspektywy studenckiej

dr hab. Hubert Kowalski, Prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych Dziedzictwo akademickie. Muzea uczelniane, zbiory i kolekcje

 

Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 11 grudnia 2020 r.

Protokół

Prezentacje:
dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w MNiSW - Statystyka szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce

Prezentacje z posiedzenia plenarnego RGNiSW z 10.12.2020

 

Posiedzenie Prezydium KRASP, 19 listopada 2020 r., Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Protokół

TECZKA

program

1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

2. Informacje (organizacyjne) Przewodniczącego KRASP i Rektora-gospodarza

3. Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia

4. Sprawy do dyskusji podczas obrad Zgromadzenia

a) Komunikacja społeczna

b) Zlecenie MEiN na działania związane z COVID-19 w trybie przewidzianym w art. 404 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

c) Interpretacje PKA dotyczące praktyk studenckich

- Stanowisko interpretacyjne nr 3/2020 PKA z 21 maja

- Stanowisko interpretacyjne nr 4/2020 PKA z 2 lipca

d) Stanowisko Komisji ds. Nauki w sprawie uwag do rozporządzenia dot. ewaluacji naukowej dyscyplin

e) Stanowisko w sprawie Środków z Funduszu Odbudowy UE

5. Priorytety KRASP na bieżącą kadencję – uchwała NOWE

6. Informatory maturalne CKE – uchwała wspólna KRASP-RGNiSW

7. Komisje/Zespoły

a)    uzupełnienie składów - głosowanie

b)    powołanie Zespołu Ekspertów KRASP – dyskusja i głosowanie

c)    Komisja ds. Wydawnictw Naukowych działająca przy KRASP

- pismo JW

- zał. 1

- zał. 2

- zał. 3

d)    Zespół ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli działający przy KRASP

8. Finanse KRASP, podniesienie składek członkowskich – wprowadzenie J. Szmidt, dyskusja i głosowanie

- obowiązująca uchwała

- obowiązujące składki

- propozycja zmiany

- warianty zmiany

9. Wniosek o nabycie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP Wyższej szkoły Humanitas w Sosnowcu

10. Wniesienie poprawki do Uchwały w sprawie określenia zasad organizacji i finasowania Biura KRASP - decyzja

- obowiązująca uchwała + załącznik

- poprawka

11. Solidarni z Białorusią

- zestawienie

- zobowiązanie KRASP

12. Projekt „Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 roku”

13. Sprawy wniesione

 

Posiedzenie Prezydium KRASP, 16 września 2020 r., Uniwersytet Warszawski

Protokół LOG IN

TECZKA

skład Prezydium (wynikający z wyborów) NOWE

 

1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

projekt porządku obrad

2. Informacje Przewodniczącego

informacje Sekretariatu

3. Informacje dotyczące funkcjonowania Prezydium

-      fragment Statutu (Prezydium)

4. Komisje  

a)    struktura komisji

-      fragment Statutu (komisje)

-      komisje 2016-2020

b)    komisje stałe

-       zasady i tryb działania komisji stałych

c)    komisje na jedną kadencję

-       zasady i tryb działania komisji powołanych na jedną kadencję

5. Zespół Boloński

-      fragment Statutu (Zespół Boloński)

6. Komitet Dobrych Praktyk

-      fragment Statutu (Komitet Dobrych Praktyk)

7. Sekretarz Generalny i Biuro KRASP

-      fragment Statutu (Sekretarz Generalny i Biuro KRASP)

-      uchwała 5/VI - organizacja Biura (z załącznikiem)

8. Organizacja działalności KRASP

a)    organizacja działalności bieżącej

-       dane kontaktowe

b)    reprezentowanie KRASP w instytucjach i organizacjach działających w kraju

c)    obejmowanie patronatu przez KRASP

-       informacja (+ załącznik)

9. Finansowanie działalności KRASP

a)    zasady gospodarki finansowej KRASP

-       fragment Statutu (gospodarka finansowa)

-       zasady finansowania i gospodarki finansowej KRASP

-       uchwała 31/VII – składki

-       uchwała 7/VII – świadczenia

b)    sytuacja finansowa

koszty i przychody 2020  NOWE

koszty i przychody 2021 – wariant rozwojowy NOWE

c)    źródła finansowania - dyskusja

10. Wewnętrzna polityka informacyjna

a)    komunikowanie się z członkami KRASP

-       materiał do dyskusji

b)    udostępnianie list adresowych KRASP

-       materiał do dyskusji

11. Organizacja posiedzeń organów KRASP

a)    organizacja i program posiedzeń Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium

-       materiał do dyskusji

b)    materiały dla uczestników

-       materiał do dyskusji

12. Reprezentowanie KRASP na forum międzynarodowym

-       reprezentanci KRASP w strukturach EUA

-       kalendarz spotkań międzynarodowych EUA  

13. Sprawy bieżące (uczelnie w nowym roku akademickim, …)

-       propozycja Polskiej Unii Edukacyjnej – konkurs „Uczelnie Cyfrowe”

14. Priorytety działalności KRASP w kadencji 2020–2024 – dyskusja

-       uchwała - priorytety w kadencji 2016–2020

-       prezentacja rektora AM (AGH) NOWE

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.