KRASP

Posiedzenia Prezydium KRASP - kadencja 2020-2024


Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 26 listopada 2021 r.

Protokół

Posiedzenie Prezydium KRASP, 21 października 2021 r. Uniwersytet Morski w Gdyni

Protokół

TECZKA

program

1.Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

2.Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia Plenarnego

3.Wybory członków RGNiSW

-      wyciąg z ustawy PSWN

-      uchwała ZP

-      skład Komisji Wyborczej

-      dotychczasowe działania Biura/Komisji

-      karta do głosowania (wzór)

-      procedura wyborów

5. Stanowisko KRASP w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

6. Dyskusja/propozycja uchwały w sprawie członkostwa zwyczajnego KRASP w Polskim Komitecie Olimpijskim

Uchwała Zarządu PKOl w sprawie zasad i kryteriów warunkujących uzyskanie członkostwa w PKOl

Warunki włączenia w poczet członków PKOl

 

Posiedzenie Prezydium KRASP, 22 września 2021 r. Uniwersytet Warszawski

Protokół

Posiedzenie Prezydium KRASP, 8 lipca 2021 r., Politechnika Warszawska

Protokół ze wspólnego posiedzenia KRASP, RGNiSW, PAN

Protokół

TECZKA

program

Sesja 1

Wspólne posiedzenie Prezydiów KRASP, RGNiSW i PAN

Porządek obrad

Sesja 2

Posiedzenie Prezydium KRASP

 1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad
 2. Informacje (organizacyjne) Przewodniczącego KRASP i Rektora-gospodarza
 3. Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia
 4. Powołanie komisji roboczych
 5. Projekt stanowiska Zgromadzenia Plenarnego w sprawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczących prowadzenia studiów wspólnych 
 6. Powołanie Komisji Wyborczej KRASP w sprawie wyborów na członków do RGNiSW
 7. OPI/POL-on, SEDN – prof. Celina Olszak (informacja Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP)
 8. Kalendarz KRASP
 9. Sprawy wniesione

Posiedzenie Prezydium KRASP, 28 maja 2021 r., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Protokół

Prezentacje:
prof. Marek Pawełczyk - Wynagrodzenie uzupełniające w projektach. PAKT - Premia dla AKTywnych

prof. Jolanta Rudzka-Habisiak - Uczelnie i forma zdalna w ich działalności w roku akademickim 2020-2021

TECZKA

program

 1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad
 2. Informacje (organizacyjne) Przewodniczącego KRASP i Rektora-gospodarza
 3. Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia
 4. Funkcjonowanie uczelni w nowym roku akademickim 2021/2022 w okresie (po) pandemii
 5. Ocena działalności KRASP w 2020 r.

  a) sprawozdanie z działalności KRASP w 2020 r.

  b) stanowisko Komisji Rewizyjnej

  c)  projekt uchwał Zgromadzenia Plenarnego w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania za 2020 r. oraz udzielenia absolutorium Prezydium KRASP

 6. Wybory do RGNiSW
 7. Wniosek Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku o nabycie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP
 8. Współpraca z KSN NSZZ „Solidarność”, ZNP
 9. Wyniki ankiety KAiR 
 10. KII – platforma OPI
 11. Premia dla AKTywnych „PAKT” – zapisy regulaminu wynagradzania
 12. KRASP partnerem Forum Jakości 2021 Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 13. Projekt przeglądu członkostwa EUA
 14. Informator KRASP
 15. Kalendarz KRASP
  Prezydium KRASP + Zgromadzenie Plenarne KRASP w formule tradycyjnej: 8-9 lipca, Politechnika Warszawska
 16. Sprawy wniesione

 

Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 30 kwietnia 2021 r.

Protokół

 

Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 26 marca 2021 r.

Protokół

Prezentacje:
Mateusz Grochowski, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP Ewaluacja procesu kształcenia z perspektywy studenckiej

dr hab. Hubert Kowalski, Prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych Dziedzictwo akademickie. Muzea uczelniane, zbiory i kolekcje

 

Zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, 11 grudnia 2020 r.

Protokół

Prezentacje:
dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w MNiSW - Statystyka szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce

Prezentacje z posiedzenia plenarnego RGNiSW z 10.12.2020

 

Posiedzenie Prezydium KRASP, 19 listopada 2020 r., Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Protokół

TECZKA

program

1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

2. Informacje (organizacyjne) Przewodniczącego KRASP i Rektora-gospodarza

3. Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia

4. Sprawy do dyskusji podczas obrad Zgromadzenia

a) Komunikacja społeczna

b) Zlecenie MEiN na działania związane z COVID-19 w trybie przewidzianym w art. 404 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

c) Interpretacje PKA dotyczące praktyk studenckich

- Stanowisko interpretacyjne nr 3/2020 PKA z 21 maja

- Stanowisko interpretacyjne nr 4/2020 PKA z 2 lipca

d) Stanowisko Komisji ds. Nauki w sprawie uwag do rozporządzenia dot. ewaluacji naukowej dyscyplin

e) Stanowisko w sprawie Środków z Funduszu Odbudowy UE

5. Priorytety KRASP na bieżącą kadencję – uchwała NOWE

6. Informatory maturalne CKE – uchwała wspólna KRASP-RGNiSW

7. Komisje/Zespoły

a)    uzupełnienie składów - głosowanie

b)    powołanie Zespołu Ekspertów KRASP – dyskusja i głosowanie

c)    Komisja ds. Wydawnictw Naukowych działająca przy KRASP

- pismo JW

- zał. 1

- zał. 2

- zał. 3

d)    Zespół ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli działający przy KRASP

8. Finanse KRASP, podniesienie składek członkowskich – wprowadzenie J. Szmidt, dyskusja i głosowanie

- obowiązująca uchwała

- obowiązujące składki

- propozycja zmiany

- warianty zmiany

9. Wniosek o nabycie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP Wyższej szkoły Humanitas w Sosnowcu

10. Wniesienie poprawki do Uchwały w sprawie określenia zasad organizacji i finasowania Biura KRASP - decyzja

- obowiązująca uchwała + załącznik

- poprawka

11. Solidarni z Białorusią

- zestawienie

- zobowiązanie KRASP

12. Projekt „Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 roku”

13. Sprawy wniesione

 

Posiedzenie Prezydium KRASP, 16 września 2020 r., Uniwersytet Warszawski

Protokół LOG IN

TECZKA

skład Prezydium (wynikający z wyborów) NOWE

 

1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

projekt porządku obrad

2. Informacje Przewodniczącego

informacje Sekretariatu

3. Informacje dotyczące funkcjonowania Prezydium

-      fragment Statutu (Prezydium)

4. Komisje  

a)    struktura komisji

-      fragment Statutu (komisje)

-      komisje 2016-2020

b)    komisje stałe

-       zasady i tryb działania komisji stałych

c)    komisje na jedną kadencję

-       zasady i tryb działania komisji powołanych na jedną kadencję

5. Zespół Boloński

-      fragment Statutu (Zespół Boloński)

6. Komitet Dobrych Praktyk

-      fragment Statutu (Komitet Dobrych Praktyk)

7. Sekretarz Generalny i Biuro KRASP

-      fragment Statutu (Sekretarz Generalny i Biuro KRASP)

-      uchwała 5/VI - organizacja Biura (z załącznikiem)

8. Organizacja działalności KRASP

a)    organizacja działalności bieżącej

-       dane kontaktowe

b)    reprezentowanie KRASP w instytucjach i organizacjach działających w kraju

c)    obejmowanie patronatu przez KRASP

-       informacja (+ załącznik)

9. Finansowanie działalności KRASP

a)    zasady gospodarki finansowej KRASP

-       fragment Statutu (gospodarka finansowa)

-       zasady finansowania i gospodarki finansowej KRASP

-       uchwała 31/VII – składki

-       uchwała 7/VII – świadczenia

b)    sytuacja finansowa

koszty i przychody 2020  NOWE

koszty i przychody 2021 – wariant rozwojowy NOWE

c)    źródła finansowania - dyskusja

10. Wewnętrzna polityka informacyjna

a)    komunikowanie się z członkami KRASP

-       materiał do dyskusji

b)    udostępnianie list adresowych KRASP

-       materiał do dyskusji

11. Organizacja posiedzeń organów KRASP

a)    organizacja i program posiedzeń Zgromadzenia Plenarnego i Prezydium

-       materiał do dyskusji

b)    materiały dla uczestników

-       materiał do dyskusji

12. Reprezentowanie KRASP na forum międzynarodowym

-       reprezentanci KRASP w strukturach EUA

-       kalendarz spotkań międzynarodowych EUA  

13. Sprawy bieżące (uczelnie w nowym roku akademickim, …)

-       propozycja Polskiej Unii Edukacyjnej – konkurs „Uczelnie Cyfrowe”

14. Priorytety działalności KRASP w kadencji 2020–2024 – dyskusja

-       uchwała - priorytety w kadencji 2016–2020

-       prezentacja rektora AM (AGH) NOWE

Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.