KRASP

Posiedzenia Prezydium KRASP


Posiedzenie Prezydium KRASP, 26 sierpnia 2020 r., AGH

 

Protokół LOG IN

 

TECZKA

program posiedzenia

1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

projekt porządku obrad

2. Informacje (organizacyjne) Przewodniczącego KRASP i Rektora-gospodarza

3. Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia

projekt porządku obrad Zgromadzenia

4. Ocena działalności KRASP w 2019 r.

-      wyciąg ze Statutu

-      zasady audytu wewnętrznego

a)    sprawozdanie z działalności KRASP za 2019 r.  

sprawozdanie

b)    stanowisko Komisji Rewizyjnej

stanowisko Komisji

c)    projekt uchwał Zgromadzenia

-       uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2019 r.

-       uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP

5. Ocena działalności KRASP w kadencji 2016-2020

a)    sprawozdanie z działalności KRASP w kadencji 2016-2020

sprawozdanie

b)    projekt uchwały Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP w kadencji 2016-2020  

-      projekt uchwały

6. Procedura wyboru nowych władz KRASP

wyciąg ze Statutu

przebieg obrad (procedura)

7. Zaproponowanie kandydatur na przewodniczącego zebrania sprawozdawczego i przewodniczącego zebrania wyborczego

8. Zaproponowanie kandydatur do komisji skrutacyjnej

9. Tematy dyskusji podczas obrad Zgromadzenia

10. Rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w POL-on

projekt rozporządzenia

11. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

pismo do min. Murdzka

pismo PKO TFI

12. Wniosek Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu z prośbą o nabycie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP

wniosek

wyciąg ze Statutu

13. Rezygnacja Społecznej Akademii Nauk z członkostwa w KRASP

wniosek

wyciąg ze Statutu

projekt uchwały

14. Sprawy wniesione

 

Zdalne Posiedzenie Prezydium KRASP, 22 kwietnia 2020 r.

Protokół LOG IN

 

Posiedzenie Prezydium KRASP, 27 stycznia 2020 r., Politechnika Łódzka

Protokół LOG IN

Prezentacje:
prof. Grzegorz Wrochna, Podsekretarz Stanu w MNiSW: Europejski Horyzont - szansa i wyzwanie

prof. Henryk Rybiński: OMEGA-PSIR w Polsce

 

TECZKA

program posiedzenia

1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

projekt porządku obrad

2. Wystąpienie min. Jarosława Gowina

3. Postulaty dotyczące zmian w ustawie 2.0 i innych aktach prawnych

4. Informacja o działaniach komisji KRASP – prezentacja dokonań i planów

a)    Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

-      zaproszenie na spotkanie komisji (mejl)

b)    Komisja ds. Dużej Infrastruktury Badawczej

-       materiał Komisji

c)     Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego

-       spis treści monografii nt. kierunków regulacji w ustawie 2.0

5. OMEGA-PSIR: system typu CRIS na potrzeby środowiska naukowego w kraju

materiał dot. systemu  OMEGA-PSIR

6. Polskie uczelnie a Brexit

a)    propozycje zespołu roboczego

-      materiał EUA

b)    seminarium nt. Brexitu z udziałem prof. Heather Eggins

-       koncepcja seminarium (notatka prof. E. Chmieleckiej)

-       abstrakt wystąpienia H. Eggins

7. Sprawy międzynarodowe

a)    spotkanie CPU-HRK-KRASP

-       program

b)    spotkanie Universities for Enlightenment network

-       program

c)     wizyta delegacji rektorów w Stanford University

-       komunikat

-       program

d)    współpraca z Ukrainą

-       informacja o projekcie

e)    współpraca z Azerbejdżanem

-       mejl – propozycja współpracy

8. Porozumienie KRASP – Związek Banków Polskich (aneks)

-       porozumienie 2015

-       aneks

9. Promocja dorocznej konferencji EUA (Politechnika Gdańska)

program konferencji

10. Monografia poświęcona prof. M. Tukiendorfowi

korespondencja Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

11. Inicjatywy Rady Młodych Naukowców

-       pismo RMN

zał. 1  zał. 2

12. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP – sprawy krajowe

13. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP – sprawy międzynarodowe

-       informacje Sekretariatu

14. Kalendarz KRASP

-      kalendarz KRASP

15. Finanse KRASP

-      koszty i przychody 2019

16. Sprawy wniesione

 

Posiedzenie Prezydium KRASP, 5 grudnia 2019 r., Politechnika Białostocka

 

Protokół LOG IN

 

Prezentacje:
prof. Ewa Chmielecka: Przyszłość Procesu Bolońskiego
dr Zygmunt Krasiński: Strategia zwiększenia udziału Polski w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa

TECZKA

program posiedzenia

1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

projekt porządku obrad

2. Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia

projekt porządku obrad ZP

3. Sprawy do dyskusji z min. Wojciechem Maksymowiczem

a)    problemy z wdrażaniem ustawy 2.0 i związanych z nią rozporządzeń; propozycje zmian w ustawie 2.0 i innych aktach prawnych

-      materiał KSPSW - Propozycje zmian do ustawy w ramach nowelizacji

-      materiał KSPSW - Problemy do rozważenia przez MNiSW

-      materiał KSPSW - Propozycja nowelizacji ustawy w dziale Federacje

b)    działania na rzecz zapewnienia odpowiedniego budżetu programu Horizon Europe

-       materiał Seize our common future

-       artykuł Horizon Europe faces cuts …

-       EC technical note for Eurogroup

4. Relacje z KRePUZ – projekt zmian w Statucie

pismo rektora Stankowskiego (2.04)

Relacje KRASP-KRePUZ

pismo rektora Stankowskiego (30.09)

zmiany w Statucie

projekt uchwały

załącznik 1 załącznik 2

5. Zaproponowanie kandydatur do komisji roboczych

6. Stanowisko w sprawie sposobu wykorzystania dotacji podmiotowych

projekt stanowiska

7. Uchwała w sprawie systemu egzaminów w oświacie

projekt uchwały

8. Funkcjonowanie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

mejl Przewodniczącego KRASP

9. Wniosek Fundacji Edukacyjnej Perspektywy o pośmiertne uhonorowanie prof. M. Tukiendorfa tytułem „Gwiazda Umiędzynarodowienia”

wniosek Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

10. Sprawy międzynarodowe

a)    współpraca z UK (jubileusz PUNO, Forum Nauki w Londynie, spotkanie z dyrektorem British Council)

-       PUNO – zaproszenie na obchody jubileuszu

-       PUNO – list gratulacyjny

b)    współpraca z Ukrainą

c)     planowane spotkanie CPU-HRK-KRASP

-       mejl R. Smolarczyka - propozycja tematyki spotkania

d)    planowane spotkanie Universities for Enlightenment network

-       zaproszenie

-       propozycja projektu

e)    plany nowego kierownictwa EUA

-       EUA President message

-       EUA Council note – EUA strategy

f)    European Universities

-       komunikat konferencji rektorów

11. Przyszłość Procesu Bolońskiego (prof. E. Chmielecka)

dokument EUA Council

mail EUA do BFUG

stanowisko KRASP

materiał J. Urbanikowej

artykuł E. Chmieleckiej – Forum Akademickie

12. Strategia zwiększenia udziału Polski w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa

13. Polska Izba Książki - propozycja powołania Komisji przy KRASP

wniosek Polskiej Izby Książki

14. Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) - propozycja powołania zespołu ds. strategii rozwoju bibliotek uczelnianych

pismo KDBASP

15. Wniosek Akademii Sztuki w Szczecinie o nabycie statusu uczelni członkowskiej KRASP

wniosek

skład komisji

opinia Komisji

projekt uchwały

16. Kalendarz KRASP

kalendarz KRASP

17. Sprawy wniesione

 

Posiedzenie Prezydium KRASP, 30 maja 2019 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Protokół LOG IN

Prezentacje:

rektor Lech Dzienis: Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

prof. Tomasz Szapiro: Uczelnie i otoczenie gospodarcze

TECZKA

program posiedzenia

1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad
projekt porządku obrad

2. Wystąpienie ministra J. Gowina

3. Sprawy wniesione przez KRASP

a) Apel dot. perspektyw finansowania szkolnictwa wyższego i nauki
- projekt

b) wdrażanie ustawy 2.0 i związanych z nią rozporządzeń (odpisy dyplomów, ...)
- pismo Forum Dziekanatów

c) zmiany w ustawie 2.0 wprowadzenie w innych aktach prawnych

d) zmiany w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych

4. Dyskusja

5. Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia
- projekt porządku obrad ZP

6. Ocena działalności KRASP w 2018 r.

a) sprawozdanie z działalności KRASP w 2018 r.
- wyciąg ze Statutu

- zasady audytu wewnętrznego
- sprawozdanie

Wydrukowane sprawozdanie będzie umieszczone w materiałach uczestników posiedzenie Prezydium

b) stanowisko Komisji Rewizyjnej
- stanowisko

c) pojekt uchwał Zgromadzenia
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP w 2018 r.
- uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP

7. Zaproponowanie kandydaturr do komisji roboczych
- propozycja składu komisji

8. Wspólne inicjtywy CPU-KRASP w następstwie Polsko-Francuskiego Forum Rektorów w Paryżu (prof. W. Banyś, M. Gajda)
- program Forum
- materiał M. Gajdy

9. Przyszłość Procesu Bolońskiego (prof. E. Chmielecka)
- dokument EUA Council
- mail EUA do BFUG

10. Współpraca KRASP-NAWA w zakresie międzynarodowej promocji polskiego szkolnictw wyższego i nauki

a) promocja szkolnictwa wyższego i uczelni

b) promocja nauki (prof. M. Krawczyk, prof. T. Szapiro)

11. International Visibility Project Fundacji Edukacyjnej Perspektywy (prof. T. Szapiro)
- informacja o projekcie

12. Relacje z KRePUZ
- pismo rektora W. Stankowskiego
- propozycja ustaleń

13. Zgłoszenie kandydatów na członków PKA
- pismo min. P. Müllera
- komunikat MNiSW

14. Dni uczenia się dorosłych (prof. E. Chmielecka)
- notatka

15. Społeczna odpowiedzialność uczelni (rektor L. Dzienis)
- pismo MIiR - Deklaracja SOU

16. Szczyt Dyplomacji Regionalnej i Ekonomicznej (rektor L. Dzienis)
- pismo MPiT - Szczyt Dyplomacji

17. Relacje z partnerami biznesowymi (prof. T. Szapiro)

18. Udzielenie patronatu przez Przewodniczącego KRASP
- pismo Gala Symbol

19. Kalendarz KRASP
- kalendarz

20. Sprawy wniesione

 

 

 

Posiedzenie Prezydium KRASP, 18 stycznia 2019 r., SGGW w Warszawie

 

Protokół LOG IN

 

Prezentacje:

dr Zygmunt Krasiński, Współpraca KRASP-KPK, Podsumowanie inicjatywy „Polskie Uczelnie – Strategia na Horyzont”

dr Zofia Sawicka, Projekty NAWA - promocja polskich osiągnięć naukowych za granicą i inne

prof. Tomasz Szapiro, Akademicki Konsulting Analityczny - 6 pytań i prób (p)odpowiedzi

TECZKA

program posiedzenia

1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

projekt porządku obrad

2. Wystąpienie ministra P. Müllera

3. Dyskusja

4. Sprawa 50-proc. kosztów uzyskania przychodów

-       pismo min. Gowina do min. Czerwińskiej

-       pismo min. Skuzy do min. Czerwińskiej

-       info MF o rozpoczęciu konsultacji

-       projekt interpretacji

5. Współpraca KRASP-KPK

6. Spotkanie CPU-HRK-KRASP

a)    dokumenty, ustalenia, wnioski

-      program

-      wspólny dokument

b)    wspólne przyszłe działania w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego

-       pytania 2019 – projekt

-       pytania 2014

c)     kontekst krajowy – wspólne inicjatywy z PS RP

-       witryna Tym razem głosuję

7. Polsko-Francuski Rok Nauki

-       pismo dyr. J. Gałkowskiego

8. Współpraca z URHEIU/Realizacja umowy trójstronnej KRASP-URHEIU-FRP

-       Pismo Przewodniczącego KRASP z załącznikiem

9. European Universities

a)    działania informacyjno-szkoleniowe (konferencja FRSE-KRASP)

-       program

b)    inicjatywy polskich uczelni – obecny konkurs i przyszłość

10. Studenci zagraniczni w Polsce: wizy – program pilotażowy

-      projekt  regulaminu

11. Projekty NAWA - promocja polskich osiągnięć naukowych za granicą i inne

12. Promocja polskich uczelni podczas L&T Forum

-    witryna L&T Forum

-    program L&T Forum

13. Międzynarodowe rankingi uczelni

-       THE Teaching Ranking - mejl rektora M. Duszczyka

14. Współpraca z „Perspektywami” w ramach „Study in Poland” oraz International Visibility Project

15. Udział KRASP w inicjatywach EUA

a)    projekt dotyczący wdrożenia modelu Otwartej Nauki

-       korespondencja z EUA (mejl L. Borell)

-       opis projektu

b)    L&T Thematic Peer Groups

-       call_for_participation

c)     doroczna konferencja; wybory władz EUA

-      witryna konferencji

-      program konferencji

-      witryna wyborów

16. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP – sprawy krajowe

17. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP – sprawy międzynarodowe

informacje Sekretariatu

18. Rola uczelni w kształtowaniu systemu wartości

a)    działania EUA

-       EUA survey

-       EUA survey - materiał KRASP

b)    workshop „Universities for Enlightenment” – wspólna deklaracja

-       program spotkania

-       deklaracja (oryginał + tłumaczenie)

c)     działania Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej

-       zaproszenie na konferencję “Lęk przed obcymi …”

-       program konferencji “Lęk przed obcymi …”

d)    Marsz dla Nauki 2019

-       Informacja PAP o marszu 2018

19. Podręczniki dla szkół

-      Pismo KRUPed

zał. 1

zał. 2

20. Wybory do AMU PAN

-       pismo Kapituły ds. AMU PAN

21. Informacja o działaniach komisji KRASP – prezentacja dokonań i planów

22. Perspektywy współpracy z instytucjami sektora gospodarczego: Microsoft , …

23. Finansowanie KRASP

a)    sytuacja finansowa

-       przychody i koszty 2018

-       przychody i koszty 2019 - prognoza

b)    składki

-       uchwała z 2016 ws. wysokości składek

-       syntetyczne wyniki symulacji różnych wariantów zmiany wysokości składek

-       projekt uchwały

c)    utrata statusu członka KRASP w wyniku nieuiszczenia składki

-       wyciąg ze Statutu

-       projekty uchwał

WSSM

PWSZ Koszalin

24. Kalendarz KRASP

-      kalendarz KRASP

25. Sprawy wniesione

 

Posiedzenie Prezydium KRASP, 15 listopada 2018 r., Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Protokół LOG IN 

TECZKA

program posiedzenia

1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

projekt porządku obrad

2. Informacje Przewodniczącego

informacje Sekretariatu

3. Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia

projekt porządku obrad ZP

4. Ustalenia dotyczące kwestii będących przedmiotem obrad Zgromadzenia

a)    ustawa i rozporządzenia (subwencja, oświadczenia – liczba N, ewaluacja – wykaz czasopism)

-      pismo min. Mullera do rektorów

-      oświadczenia - komunikat MNiSW

-      oświadczenia - przykłady

-      wykaz czasopism – komunikat MNiSW

-      wykaz czasopism - zespoły – komunikat MNiSW

b)    Statut KRASP

-       wyciąg z obecnego Statutu

-       projekt nowego Statutu/zmian w Statucie – wersja z komentarzami

-       projekt uchwały

załącznik 1

załącznik 2

5. Zaproponowanie kandydatur do komisji roboczych

6. Międzynarodowa wymiana akademicka

a)    wizy

-       notatka rektora MT ze spotkania 19.07

-       spotkanie 30.08 – agenda

-       spotkanie 19.09 – agenda

b)    współpraca z NAWA i „Perspektywami”

-       umowa KRASP-Perspektywy

-       program spotkania w NAWA

7. Współpraca międzynarodowa z konferencjami rektorów innych krajów – informacje i plan dalszych działań

a)    spotkanie z delegacją UUK – wnioski, przyszłe relacje

-       notatka prasowa British Council

-       artykuł w Guardian (wywiad z rektorem M. Pałysem)

-       materiał EUA: Brexit

b)    spotkanie CPU-HRK-KRASP

c)    workshop „Universities for Enlightenment”

-       program spotkania w Wiedniu

-       projekt deklaracji

-       EUA survey

-       EUA survey - materiał KRASP

d)    współpraca z URHEIU

8. Inne sprawy międzynarodowe

a)    promocja polskich osiągnięć naukowych za granicą (DIALOG, NAWA, EXPO)

-       Rok Nauki Polskiej za Granicą - lista uczelni

-       Rok Nauki Polskiej za Granicą - lista zgłoszonych projektach

-       Rok Nauki Polskiej za Granicą - decyzja MNiSW

-       notatka PAIH

b)    zaangażowanie uczelni członkowskich KRASP (organizacja, udział) w spotkania organizowane przez EUA i inne stowarzyszenia uczelni

-       info o L&T Forum

-       call for host EUA-CDE

-       info o EUA Annual conf.

-       call for contribution EUA Annual conf.

-       spotkanie w ramach projektu INVITED

-       info o konferencji ASAIHL

c)     współpraca z Times Higher Education

-       IREG-Inventory-of-Rankings – strona www

d)    KRASP a przyszłość Unii Europejskiej

-       mejl z Przedstawicielstwa Kom Eur

e)    obecność KRASP w Brukseli

9. Współpraca KRASP-NCN

10. Uzupełnienie składu komisji stałych

-      wniosek przewodniczącego KWM

11. Kalendarz KRASP

-      kalendarz KRASP

12. Sprawy wniesione

 

Posiedzenie Prezydium KRASP, 7 czerwca 2018 r., Politechnika Koszalińska

Protokół LOG IN

TECZKA

1. Otwarcie obrad; przyjęcie porządku obrad

projekt porządku obrad

2. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP – sprawy krajowe

3. Informacje Przewodniczącego o działaniach KRASP – sprawy międzynarodowe

informacje Sekretariatu

4. Przyjęcie projektu porządku obrad Zgromadzenia

projekt porządku obrad ZP

5. Ustalenia dotyczące kwestii będących przedmiotem obrad Zgromadzenia

a)     rządowy projekt ustawy

ustawa i wybrane rozporządzenia (5 kwietnia 2018 r.) + poprawki (24 maja 2018 r.)

ustawa – przepisy wprowadzające (5 kwietnia 2018 r.) + poprawki (24 maja 2018 r.)

uwagi KRASP z 30 maja

b)     inne sprawy do dyskusji z Ministrem

c)     następstwa wydarzeń na Uniwersytecie Szczecińskim

pismo KRASP do Premiera

pismo Kancelarii Premiera do MSWiA

pismo Prokuratury do rektora USz

d)    sieci uczelni

materiał prof. W. Banysia z posiedzenia RGNiSW

6. Ocena działalności KRASP w 2017 r.

a)     sprawozdanie z działalności KRASP w 2017 r. 

wyciąg ze Statutu

zasady audytu wewnętrznego

sprawozdanie Wydrukowane sprawozdanie będzie umieszczone w materiałach uczestników posiedzenia Prezydium

b)     stanowisko Komisji Rewizyjnej

stanowisko Komisji

c)     projekt uchwał Zgromadzenia

uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRASP w 2017 r.

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium KRASP

7. Zaproponowanie kandydatur do komisji roboczych

8. Współpraca międzynarodowa z konferencjami rektorów innych krajów – informacje i plan dalszych działań

a)     wspólne inicjatywy CPU-HRK-KRASP

CPU-HRK-KRASP_informacje

załączniki

artykuł w THE

Distributed Excellence

statement on EU MFF

program spotkania, 3-4 maja, Warszawa

pismo (open letter) do komisarza Carlosa Moedasa

dokument Living up to the Significance of Universities for the Future of the EU

b)     umowy (Meksyk, Kazachstan)

Meksyk - program wizyty

porozumienie KRASP-ANUIES (MofU)

Kazachstan - program wizyty

umowa KRASP-RRUK

c)    planowane wizyty: Ukraina, Chile, …

program seminarium w Łucku

Chile – zaproszenie (mail do rektorów)

9. Inne sprawy międzynarodowe

a)     udział KRASP w targach edukacyjnych

notatka Biura – lista wydarzeń

b)    wizy

pismo KRASP (IROs Forum) do MNiSW

odpowiedź MNiSW

c)     Europejski Rok Kultury

European Year of Cultural Heritage

10. Plan działań Zespołu Bolońskiego KRASP na lata 2018-2019

propozycja działań

zaproszenie na dzień boloński

11. Działania na rzecz kształtowania w społeczeństwie właściwego postrzegania nauki i znaczenia uczelni dla rozwoju gospodarczo-społecznego

informacja o Marszu dla Nauki

12. Wyróżnianie przez KRASP osób wnoszących istotny wkład w informowanie społeczności akademickiej i społeczeństwa o sprawach szkolnictwa wyższego i nauki

pismo Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

13. Zmiany w działalności Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia – wskazanie kandydatów na członków nowej Rady

pismo Fundatora – prof. K. Chałasińskiej-Macukow

statut FJK - wyciąg

kandydaci KRASP do Rady FJK

14. Zespół ds. jakości kształcenia nauczycieli (propozycja KRUPed)

pismo przewodniczącego KRUPed

15. Rekrutacja – wykorzystanie skali centylowej

pismo Rzecznika Praw Obywatelskich

pismo Ministra Zdrowia do RPO

opinia KRAUM + Załącznik

16. Działania na rzecz wdrożenia modelu Otwartej Nauki

projekt uchwały

EUA statement on Open Science

LERU report on Open Science - summary

EUA big deals report

EUA roadmap on research assessment

17. Sprawy członkowskie

wyciąg ze Statutu KRASP

a)     wniosek Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim o nadanie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP

wniosek

skład komisji

opinia komisji

b)     wniosek Społecznej Akademii Nauk o nadanie statusu uczelni członkowskiej KRASP

wniosek

skład komisji

opinia komisji

18. Uzupełnienie składu komisji stałych

wnioski przewodniczących komisji

19. Obsługa korespondencji adresowanej do członków Prezydium przez Biuro

20. Kalendarz KRASP

kalendarz KRASP

21. Sprawy wniesione

______________________________________________________________________

Posiedzenie Prezydium KRASP, 29 stycznia 2018 r., Politechnika Śląska

Protokół LOG IN

Prezentacje:
prof. Tomasz Szapiro: Ustawa 2.0 – ewaluacja

Łukasz Wojdyga: NAWA - plan działań


dr Zygmunt Krasiński: Polskie uczelnie – Strategia na Horyzont 2020: Nowe otwarcie


dr Kinga Kutowska-Wilczyńska: Polski MOOC 

______________________________________________________________________________

Posiedzenie Prezydium KRASP, 12 października 2017 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Protokół LOG IN

______________________________________________________________________________

Posiedzenie Prezydium KRASP – Prezydium PAN – Prezydium RGNiSW, 7 lipca 2017 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Protokół LOG IN

Prezentacje:
prof. Marek Niezgódka: Czas nowego otwarcia w Otwartej Nauce


prof. Zbigniew Marciniak: Z prac Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego


dyr. Zygmunt Krasiński: Półmetek PR Horyzont 2020. Jak lepiej wykorzystać mobilności dla Polski i Europy

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie Prezydium KRASP, 6 lipca 2017 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Protokół LOG IN

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie Prezydium KRASP, 8 czerwca 2017 r., Politechnika Wrocławska

Protokół LOG IN

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie Prezydium KRASP, 27-28 lutego 2017 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Protokół LOG IN

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie Prezydium KRASP, 17 listopada 2016 r., SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Protokół LOG IN

 _________________________________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie Prezydium KRASP, 9 września 2016 r., Politechnika Warszawska

Protokół LOG INWyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki możesz wybrać na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.