KRASP

Dokumenty opiniowane przez KRASP


projekt rozporządzenia MEN w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 2019/07/16
Lista plików:
projekt rozporządzenia MEN w sprawie egzaminów eksternistycznych 2019/07/16
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych 2019/07/12
Lista plików:
projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego 2019/07/10
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych 2019/07/09
Lista plików:
projekt rozporządzenia MEN zmieniającego projekt rozporządzenia w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora CKE i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 2019/07/09
Lista plików:
projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 2019/07/09
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.