KRASP

Dokumenty opiniowane przez KRASP


projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej 2018/07/17
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów 2018/07/17
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie kredytów studenckich 2018/07/17
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów oceny programowej 2018/07/17
Lista plików:
poselski projekt ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa 2018/07/11
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej 2018/07/10
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie pomocy de minimis w ramach programu Wsparcie dla czasopism naukowych 2018/07/10
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia 2018/07/03
Lista plików:
projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia 2018/07/03
Lista plików:
projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 2018/05/14
Lista plików:
Wyszukiwanie zaawansowane
Oferta edukacyjna Uczelni Członkowskich KRASP

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki lub zestawienia oferty edukacyjnej. Sprawdź, jakiego rodzaju studia i jakie kierunki może studiować na uczelniach zrzeszonych w KRASP.

Sprawdź ofertę

KRASP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - European University Association.